print

doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent

Kancelária: 237
Telefón: 048 446 1915

Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: dalibor.vlcek@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda07:45 - 09:00
Štvrtok08:00 - 09:00
Piatok-

Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe / politická ekonómia -dejepis / , pracuje ako vysokoškolský pedagóg- docent, na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie.
V rámci svojej špecializácie sa venoval a venuje v pedagogickej praxi a vedeckej činnosti skúmaniu aktuálnych otázok medzinárodných vzťahov / bezpečnostnej problematike a diplomatickému riešeniu sporov / Analyzuje i teoretické a praktické otázky realizácie zahraničnej politiky, osobitne SR a politik malých štátov v svetovej politike. Zameriava sa i na dejiny medzinárodných vzťahov, na dejiny diplomacie a špecifika teórie a praxe diplomatickej vedy. Vyučuje predmety Medzinárodné vzťahy I. a Medzinárodné vzťahy II., Dejiny diplomacie I. a Dejiny diplomacie II., Zahraničná politiku SR a Politika malých štátov. Vyučoval i predmet Teória a prax diplomacie. Je garantom vyučovaných predmetov, členom štátnicových komisií Bc. i Mgr. štúdia, je členom i komisie pre rigorózne konanie, ako i školiteľom Bc. ,Mgr. i PhD štúdia.
Je autorom a spoluautorom niekoľkých monografií, skrípt a množstva odborných článkov, na ktoré boli zaznamenané odborné recenzie doma i v zahraničí. Pracoval a pracuje na vedeckých projektoch Ústavu politických vied SAV v Bratislave, Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a na Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici Pracuje ,i ako člen komisie UGA pri UMB, a tiež ako člen Atestačnej komisie pri UMB v Banskej Bystrici. Je členom redakčnej rady odborného časopisu pre medzinárodné vzťahy , svetovú politiku a ekonomiku Fakulty medzinárodných vzťahov EÚ v Bratislave Almanach.
Je spolugarantom študijného odboru medzinárodné vzťahy na FPV a MV UMB. Pedagogicky pôsobil a pôsobí na Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahú v Prahe, a jej pobočke v Bratislave. Bol členom Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici , bol i členom AS FPV a MV UMB / 14 rokov /pracoval 2 funkčné obdobia ako podpredseda Akademického senátu Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici/. Je členom odborovej komisie SR pre medzinárodné vzťahy pri FPV a MV UMB, a pri FPV EÚ v Bratislave, ako i dlhoročným členom Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici.

=
237
048 446 1915