print

Odborná prax

Pokyny pre absolvovanie odbornej praxe (študijný program Politológia)

 

Odborná prax trvá min. 15 pracovných dní! Poslucháč denného štúdia, ktorý absolvuje prax v rámci výberu z ponúkaných kurzov v II. stupni štúdia v  študijnom programe Politológia, je povinný pre pridelenie kreditov odovzdať vyplnené tlačivo Výkaz o absolvovaní odbornej praxe poslucháča FPVaMV UMB, a to nasledovne:

  1. Pred nástupom na prax, poslucháč je povinný preukázať sa vyplnenou I. časťou uvedeného výkazu.  

  2. Po absolvovaní praxe, poslucháč je povinný k výkazu doložiť prílohy: 1. Potvrdenie/a, preukazujúce skutočne zrealizovanú prax na príslušnom pracovisku/oddelení (podľa časti II. výkazu), podpísané zodpovedným zamestnancom príslušného pracoviska/oddelenia, v ktorom bola prax absolvovaná. 2. Hodnotenie o správaní a práci poslucháča FPVaMV UMB počas praxe (vzťah k práci, k zamestnancom; klady, príp. nedostatky v jeho odbornej pripravenosti a pod.), podpísané zamestnancom, povereným vedením praxe.

 

Odbornú prax môžu poslucháči FPVaMV UMB absolvovať v inštitúciách verejnej správy - v orgánoch štátnej správy, miestnej štátnej správy a samosprávy, príp. v mimovládnej neziskovej organizácii, ako aj v rámci jednotlivých katedier FPVaMV UMB.

 

Odborné zameranie činnosti poslucháča počas výkonu odbornej praxe musí zodpovedať zameraniu študijného odboru, ktorý poslucháč FPVaMV UMB študuje. Pri absolvovaní praxe poslucháč postupuje v zmysle Zásad absolvovania odbornej praxe študentov...., viď. http://www.fpvmv.umb.sk/studium/informacie-pre-studenta/zasady-absolvovania-odbornej-praxe-studentov-fpvamv.html

 

Podklady o absolvovaní praxe, t. j. Výkaz o absolvovaní odbornej praxe poslucháča FPVaMV UMB vrátane príloh, poslucháč odovzdá v stanovený termín, o ktorom bude PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD. informovať prostredníctvom fakultnej stránky! Termín bude vypísaný v rámci skúškového obdobia LS 2019/2020, t. j. v čase 4.5.-22.5.2020!

 

Kontaktnou osobou pre Odbornú prax, realizovanú v rámci študijného programu Politológia,

je PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.!