print

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor pre vzťahy s MZVaEZ SR
  • Odborný asistent

Kancelária: 237
Telefón: 048 446 1914

Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: erik.pajtinka@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

KONZULTÁCIE počas skúškového obdobia v LS 2018: 21.5.2018 - 16.45-17.45 h; 22.5.2018 - 16.45-17.45 h; 29.5.2018 - 16.00-17.00 h. V inom termíne len po predchádzajúcej dohode e-mailom.

PhDr. Erik Pajtinka, PhD. vyštudoval odbor medzinárodné vzťahy a diplomacia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci štúdií absolvoval štipendijný pobyt na Fakulte hospodárskych a sociálnych vied Univerzity v Kolíne nad Rýnom (Nemecko), kde študoval odbor medzinárodná politika. V roku 2005 obhájil na FPVaMV UMB rigoróznu prácu a získal akademický titul PhDr. v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia na FPVaMV UMB v roku 2008 mu bola udelená vedecká hodnosť (PhD.) v odbore medzinárodné vzťahy. Počas štúdií absolvoval viacero odborných stáží na diplomatických misiách Slovenskej republiky v zahraničí (Viedeň, Budapešť, Haag), ako aj na Ministerstve zahraničných vecí SR.

V rámci profesionálnej kariéry pôsobil ako hosťujúci vedecký pracovník na Netherlands Institute of International Relations Clingendael v Haagu (Holandsko) a tiež ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti (od roku 2008) je odborným asistentom na Katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVaMV UMB v Banskej Bystrici a zároveň prednáša na Fakulte sociálních věd Univerzity Karlovy v Prahe (Česká republika).

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa v rámci medzinárodných vzťahov špecializuje na problematiku súčasnej teórie a praxe diplomacie, o. i. na otázky ekonomickej, kultúrnej či vojenskej diplomacie, ako aj diplomacie Európskej únie. Je autorom odbornej monografie Slovník diplomacie (2013), ktorá je prvou publikáciou tohto druhu od slovenského autora, ako aj viacerých štúdií a článkov, publikovaných v domácich i zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch.

V rámci pedagogickej činnosti na FPVaMV UMB vedie prednášky a semináre z predmetu Teória a prax diplomacie. Okrem toho zabezpečuje predmet Odborná exkurzia a taktiež predmety Zahraničná politika SR a Diplomatický protokol, vedené lektormi z MZVaEZ SR.

 

 

=