print

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor pre vzťahy s MZVaEZ SR
  • Odborný asistent

Kancelária: 237 / I. posch.
Telefón: 048 446 1914

Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: erik.pajtinka@umb.sk

Pondelok15:00 - 16:00
Utorok09:30 - 10:45
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

PhDr. Erik Pajtinka, PhD. vyštudoval odbor medzinárodné vzťahy a diplomacia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci štúdií absolvoval štipendijný pobyt na Fakulte hospodárskych a sociálnych vied Univerzity v Kolíne nad Rýnom (Nemecko), kde študoval odbor medzinárodná politika. V roku 2005 obhájil na FPVaMV UMB rigoróznu prácu a získal akademický titul PhDr. v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia na FPVaMV UMB v roku 2008 mu bola udelená vedecká hodnosť (PhD.) v odbore medzinárodné vzťahy. Počas štúdií absolvoval viacero odborných stáží na diplomatických misiách Slovenskej republiky v zahraničí (Viedeň, Budapešť, Haag), ako aj na Ministerstve zahraničných vecí SR.

Ako hosťujúci vedecký pracovník pôsobil na Netherlands Institute of International Relations Clingendael v Haagu (Holandsko) a ako vysokoškolský učiteľ prednášal na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici a externe učí tiež na Fakulte sociálních věd Univerzity Karlovy v Prahe (Česko).

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa v oblasti medzinárodných vzťahov špecializuje na problematiku súčasnej teórie a praxe diplomacie, najmä na otázky ekonomickej, kultúrnej či vojenskej diplomacie, ako aj diplomacie Európskej únie. Je autorom odbornej monografie Slovník diplomacie (2013), ktorá získala ocenenie Literárneho fondu, vysokoškolskej učebnice Základy teórie a praxe diplomacie (2015), ako aj viacerých štúdií a článkov, publikovaných v domácich i zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch.

V rámci pedagogickej činnosti na FPVaMV UMB vedie prednášky a semináre z predmetov Teória a prax diplomacie I. a II. a zabezpečuje predmet Diplomacia v praxi - odborná exkurzia. Okrem toho na FPVaMV UMB zastáva funkciu koordinátora pre vzťahy s MZVaEZ SR.

 

 

=