print

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vysokoškolský učiteľ, Koordinátor pre vzťahy s MZVaEZ SR
  • Odborný asistent

Kancelária: 237 / I. p.
Telefón: 048 446 1914

Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: erik.pajtinka@umb.sk

Pondelok-
Utorok16:45 - 17:45
Streda09:30 - 10:30
Štvrtok-
Piatok-

PhDr. Erik Pajtinka, PhD. vyštudoval odbor medzinárodné vzťahy a diplomacia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci štúdií absolvoval štipendijný pobyt na Fakulte hospodárskych a sociálnych vied Univerzity v Kolíne nad Rýnom (Nemecko), kde študoval odbor medzinárodná politika. V roku 2005 obhájil na FPVaMV UMB rigoróznu prácu a získal akademický titul PhDr. v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia na FPVaMV UMB v roku 2008 mu bola udelená vedecká hodnosť (PhD.) v odbore medzinárodné vzťahy. Počas štúdií absolvoval viacero odborných stáží na diplomatických misiách Slovenskej republiky v zahraničí (Viedeň, Budapešť, Haag), ako aj na Ministerstve zahraničných vecí SR.

Ako hosťujúci vedecký pracovník pôsobil na Netherlands Institute of International Relations Clingendael v Haagu (Holandsko) a ako vysokoškolský učiteľ prednášal na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici a externe tiež na Fakulte sociálních věd Univerzity Karlovy v Prahe (Česko).

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa v oblasti medzinárodných vzťahov špecializuje na problematiku súčasnej teórie a praxe diplomacie, najmä na otázky ekonomickej, kultúrnej či vojenskej diplomacie, ako aj diplomacie Európskej únie. Je autorom odbornej monografie Slovník diplomacie (2013), vysokoškolskej učebnice Základy teórie a praxe diplomacie (2015), ako aj viacerých štúdií a článkov, publikovaných v domácich i zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch.

V rámci pedagogickej činnosti na FPVaMV UMB vedie prednášky a semináre z predmetov Teória a prax diplomacie I. a II. a zabezpečuje predmet Diplomacia v praxi - odborná exkurzia. Okrem toho na FPVaMV UMB zastáva funkciu koordinátora pre vzťahy s MZVaEZ SR.

 

 

=