print

Mgr. Janka Kubeková, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Oddelenie medzinárodnej komunikácie

Kancelária: 236
Telefón: 048 446 1911Email: janka.kubekova@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda13:00 - 14:00
Štvrtok-
Piatok-

Konzultácie je možné si dohodnúť emailom aj mimo konzultuačných hodín.

Vedecko-výskumná činnosť - profil

Všeobecná a odborná frazeológia z komparatívneho aspektu, odborný španielsky jazyk,  terminológia, interkultúrna komunikácia v ŠJ, obchodné rokovania v ŠJparemiológia, interkomprehenzia.

Doktorandské štúdium, Filozofická fakulta UK, Bratislava 2010. Odbor 71-19-9 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín,  Špecializácia: Romanistika 

Magisterské štúdium, Filologická fakulta UMB v Banskej Bystrici  2003. Odbor: tlmočník, prekladateľ. Špecializácia:  Španielsky jazyk a kultúra, Taliansky jazyk a  kultúra 

Priebeh doterajšej praxe

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica        

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov október 2016

Oddelenie medzinárodnej komunikácie

Ekonomická fakulta UMB, september 2003 – september 2016, Katedra odbornej jazykovej komunikácie. Odborná asistentka španielskeho a talianskeho jazyka

Filozofická fakulta UMB, september 2015 - súčasnosť. Katedra romanistiky

Fakulta humanitných vied UMB. Katedra romanistiky september 2006- jún 2008

Technická univerzita vo Zvolene, september 2005 – 2007. Inštitút cudzích jazykov

Najvýznamnejšie doteraz publikované práce

Monografie:

AAB   Metaforické a frazeologické aspekty politického diskurzu v multilingválnom prostredí / Martina Benčeková, Janka Kubeková, Mária Polčicová. 2018

Vysokoškolská učebnica:

ACBKubeková, J. – Cervantes Bonet, P.M. 2016: De prácticas en España. 2. doplnené vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-8168-352-7

ACB Kubeková, J. – Cervantes Bonet, P.M. 2013: De prácticas en España. Bratislava: Iura Edition, 2013. ISBN 978-80-8078-612-0  

Skriptá

CHOVANCOVA, K., KŘEČKOVÁ, V., KREŠÁKOVÁ, V., KUBEKOVÁ, J., MEŠKOVÁ, Ľ., ROSENBAUM, CH., ROSENBAUM FRANKOVÁ, L., SCHMITT, F., ZÁZRIVCOVNÁ, M.: Multilingválne spracovanie informácií: interkomprehenzia v cudzích jazykoch. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum , 2015 . - 92 s.

Články:

ADE   Les enjeux de l’intercompréhension pour la phraséologie en langues romanes en comparaison avec les langues slaves / Ľudmila Mešková, Janka Kubeková.2019

ADE   Confronto interlinguistico della fraseologia tra l’italiano, il francese, lo spagnolo e lo slovacco nel contesto fraseodidattico. 2018

AFC   Unidades fraseológicas en la lengua general y en la lengua de especialidad con nombres de color. 2018

AEC   Komparácia viacslovných ustálených spojení v odbornom jazyku s príznakom farby medzi španielčinou a slovenčinou. 2017

AFC   Vlijanije technologij na "vysokuju kuľturu" i "massovuju kuľturu" v muzykaľnom teatre = The influence of technology on "high culture" and "mass culture" in musical dramatic works. 2017.

AED   Interkomprehenzia ako východisko pre interkultúrny dialóg. 2017.

AEC   Les phrasèmes terminologiques en intercompréhension des langues romanes / Ľudmila Mešková, Janka Kubeková. 2017

AFC   Unidades fraseológicas en la lengua general y en la lengua de especialidad con nombres de color / Janka Kubeková. 2016

MEŠKOVÁ Ľ., Kubeková, J.: Difficulties in Translating Terminological Phrasemes in Economic Print Media from French, Spanish and English into Slovak – a Contrastive Approach. In: Journal of social sciences. - Vol. 11, no. 3 (2015), pp. 304-316. - : [s. l.] : [s. n.], 2015

Kubeková, J., Cervantes Bonet M.P. 2014: Adquisición de los conocimientos culturales en la enseñanza de EFE. In: Anuario de estudios filológicos XXXVII/2014. - Vol. 37 (2014), pp. 107-116

Kubeková, J., Cervantes Bonet M.P. 2013: Los estereotipos como punto de partida para la eseñanza de la comunicación intercultural. In: Acta liguistica Nº 9. Banská Bystrica: Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0593-4

Kubeková, J. 2013: Las paremias provenientes de la Biblia en la lengua eslovaca y española. In: Parémiologie. Paris: Benayoun, Kübler, Zouogbo (eds.), 2013. ISBN 979-10-91467-44-5

Kubeková, J. - Cervantes Bonet, M. P. 2011: Sonda do štúdia odborného jazyka na vysokej škole s ekonomickým zameraním.In: Jazykové vzdělávání v ekonomických oborech a jeho cílové úrovně podle SERR pro jazyky.  Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. ISBN  978-80-210-5495-0 

Kubeková, J. - Cervantes Bonet, M. P. 2011:Korelácia medzi osvojovaním cudzieho odborného jazyka a tvorbou didaktických materiálov. In: Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2240-4

Izáková, K. - Kubeková, J. 2011:Komparácia bankopoistných produktov materskej a dcérskej spoločnosti. In: Acta aerarii publici vedecky časopis EF UMB v Banskej Bystrici, ročník 8, číslo 1, 2011. ISBN 1336-8818 

Izáková, K. - Kubeková, J. 2011:  Komparácia bankopoisťovníctva v SR a v Taliansku. In:Finančné trhy, Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, 2011. ISSN: 1336-5711

Kubeková, J., Klímová, K.2007: Destreza cultural en la enseñanza de lenguas extanjeras. In: Acta liguistica Nº 6. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici. 

Kubeková, J. – Fernández Corbacho, A. 2006: Aprendemos a negociar. Una propuesta metodológica. Internetová stránka Ministerstva školstva a vedy Španielského kráľovstva. Biblioteca virtual. http://www.mec.es/redele/Biblioteca2006/concurso/concurso.shtml

Kubeková, J. – Fernández Corbacho, A. 2006: Aprendemos a negociar. In :Sborník prací: Odborný jazyk na vysokých školách II. Česká zemědelská univerzita v Praze, 2006, s. 47-50

Konferencie:

VI Congresso Internazionale di Fraseologia e Paremiologia Phrasis. Università RomaTre. Rím, Taliansko. 2019

Europhras 2018. Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny. Poľsko. 2018

Convegno internazionale Phrasèmes en discours. Università di Padova. Taliansko. 2018

III Congresso Internazionale di Fraseologia e Paremiologia Phrasis. Università degli Studi di Firenze. Taliansko. 2016

II Congresso Internazionale di Fraseologia e Paremiologia Phrasis.  Università degli Studi di Cagliari. Sardínia. 2015.

Universitè Paris-Sorbonne. Francúzsko, september 2014. Názov príspevku: Comparación de dos corpus fraseológicos en los diarios italianos.

Congresso Internazionale di Fraseologia e Paremiologia Phrasis.  Università degli studi Verona. Paese che vai, usanza che trovi. Riflessioni su fraseologia e paremiologia. Taliansko. 2014. Univerzità degli studi di Verona, Associazione Italiana Phrasis. Názov príspevku: Espressioni idiomatiche negli articoli economici in lingua italiana.

Colloque international de parémiologie. Univerzitè Paris Diderot.  Francúzsko 29.6. – 2.7. 2011. Názov príspevku : Las paremias procedentes de la Biblia en la lengua eslovaca y española.

Medzinárodná konferencia v Brne. Ekonomicko - správní fakulta, Masarykova univerzita Brno. Máj 2011. Názov príspevku: Sonda do štúdia odborného jazyka na vysokej škole s ekonomickým zameraním. 

Vedecký seminár organizovaný Ústavom cudzích jazykov na Technickej univerzite v Zvolene. Názov vedeckého seminára: Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania. 16. jún 2011. Názov príspevku: Korelácia medzi osvojovaním cudzieho odborného jazyka a tvorbou didaktických materiálov.

Medzinárodná konferencia v Prahe: Odborný jazyk na vysokých školách II.

Česká zemědelská univerzita v Praze, 16. februára 2006. Názov príspevku: La negociación en el aula de ELE.

Medzinárodná konferencia v Brne pod názvom: VII Kultúrny týždeň v Brne, Filozofická fakulta, Masarykovej univerzity v Brne. apríl 2004. Názov príspevku: Španielska a slovenská frazeológia - biblizmy.

Prednáškové pobyty:

Universidad de Salamanca, Španielsko. Departamento de Filología francesa. November 2017, máj, september 2019.

Universidad de Vic, Barcelona, Španielsko. Facultad de traducción e interpretación. Máj 2016.

Universidad de Baleares, Španielsko. Facultad de turismo.Máj 2015. 

Universidad de Granada, Španielsko. Facultad de traducción e interpretación. Máj 2014. Téma prednášky:Espressioni idiomatiche in lingua italiana

Universidad de Extremadura, Španielsko, Cáceres, Filozofická fakulta. Máj 2013. Téma prednášky: La enseñanza de español en Eslovaquia. La historia de la enseñanza del español: el desarrollo y la situación actual. 

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach 

TermNet - the International Network for Terminology – Rakúsko, Viedeň, od 2007

Phrasis – Associazione Italiana di fraseologia e paremiologia – Taliansko, Univeristà degli studi di Verona, 2014

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

2019 september - učiteľský pobyt, Salamanca, Španielsko.

2004 júl – august študijný štipendijný pobyt, letná škola pre učiteľov španielčiny, Madrid, Španielsko.

2006 júl – august študijný štipendijný pobyt, Università per stranieri, Perugia, Taliansko.

2008  január – marec Taliansko, Miláno: Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia 

Dipartimento di Filologia Moderna. Výskumný pobyt.

=
236
048 446 1911