Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

     Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie prioritne zabezpečuje výučbu predmetov tvoriacich nosnú časť odborného zamerania študijných programov Medzinárodné vzťahy a Európske štúdiá. S ohľadom na pedagogickú a vedeckovýskumnú profiláciu katedra gestorsky zabezpečuje výučbu a rozvoj študijných programov Medzinárodné vzťahy v rámci bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia, Európske štúdiá v magisterskom stupni štúdia, študijný program Medzinárodné vzťahy realizovaný v anglickom jazyku na magisterskom stupni štúdia a taktiež aj čiastočne frankofónne štúdium v študijnom programe Medzinárodné vzťahy realizované v spolupráci s Fakultou politických a právnych vied Univerzity Champagne-Ardenne v Remeši.

     V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu základných predmetov zameraných na pochopenie a následný rozvoj vedomostí o jednotlivých aspektoch, faktoroch, štruktúrach a mechanizmoch fungovania medzinárodných vzťahov a tvorby medzinárodnej politiky, ako aj európskeho integračného procesu. Katedra spolupracuje s odborníkmi a špecialistami z externého prostredia. Najvýraznejšie je v tejto oblasti využívaná spolupráca s MZV a EZ SR, ktorého pracovníci sa priamo podieľajú na vyučovaní špecializovaných predmetov.

     Aktivita v oblasti vedeckovýskumnej činnosti je koncentrovaná na rozvoj vedeckovýskumnej spolupráce s domácimi a zahraničnými univerzitami a výskumnými pracoviskami, na výskumnú činnosť realizovanú na báze participácie na výskumných a vzdelávacích projektoch financovaných z rôznych typov grantových schém, ako aj na oblasť prezentácie výsledkov výskumu prostredníctvom organizovania medzinárodných vedeckých konferencií, vydávania zborníkov vedeckých prác, kolektívnych vedeckých monografií, vedeckých a odborných štúdií, informácií o vedeckých podujatiach a pod. Viacerým členom výskumných kolektívov pôsobiacich v rámci katedry boli publikované ich vedecké práce a odborné štúdie v renomovaných zahraničných vydavateľstvách.

     Katedra na báze rozvoja širokej spolupráce s rôznymi typmi inštitúcií, orgánov a organizácií pôsobiacich doma i v zahraničí zabezpečuje organizovanie odbornej praxe študentov v rámci študijného programu Medzinárodné vzťahy a Európske štúdiá. Študenti majú počas štúdia možnosť realizovať odbornú prax v rámci ústredných orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj v rámci Zastúpenia Európskej komisie v SR, Európskeho parlamentu, špecializovaných agentúr OSN, na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí a pod. Hlavným cieľom katedry v tejto oblasti je úzke prepojenie teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami ako kľúčového prvku formovania odborného profilu študentov.


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela