RSS RSS print

Oddelenie medzinárodnej komunikácie

OMK FPVaMV UMB
Kuzmányho 1,
974 01 Banská Bystrica


telefón: 048 446 1912
e-mail: fpvmv.kmk@umb.sk

Úlohou disciplíny medzinárodná komunikácia je vytvorenie a upevnenie vedomostí, zručností a metodických postupov študentov tak, aby boli schopní uplatniť svoje vedecké poznatky zo študovaných odborov pri porozumení svetového diania v rámci medzinárodných vzťahov, politológie i politických systémov. Spojenie interdisciplinárnych vedomostí, kriticky reflektované skúsenosti zo zahraničia a komunikačné zručnosti majú vytvoriť základ kompetencie v medzinárodných situáciách, a to najmä:

  • hlbším pohľadom do súčastí medzinárodnej komunikácie v rámci učebného plánu z hľadiska využitia cudzieho jazyka v komunikačnej praxi,
  • teoretické a praktické využitie kľúčových termínov študovaného odboru,
  • metakomunikatívna kompetencia k popísaniu a vysvetleniu cudzích orientácií v konaní,
  • praktické skúsenosti vyplývajúce z internacionalizácie sveta.

Medzinárodná komunikácia slúži k rozvoju a upevneniu aj jazykových kompetencií študenta, ako je hovorenie, písanie, prehĺbenie gramatických štruktúr v rámci odborného jazyka, jeho lexikálnej a štylistickej stránky. Dôraz sa tiež kladie na zvládnutie terminologickej základne študovaného odboru v cudzom jazyku, ako aj jej prekladu do slovenského jazyka a vyjadrenie slovenskej terminologickej základne odboru v príslušnom cudzom jazyku. Študent by mal súčasne zvládnuť, na základe odborných textov a tématickej literatúry, poznatkovú problematiku o krajine cieľového jazyka: históriu, krajinovedu, spoločensko-právnu skutočnosť i medzinárodné postavenie krajiny cieľového jazyka. Vzhľadom k spoločenskému charakteru fakulty i prejav študenta na štátnej skúške z medzinárodnej komunikácie je povinne orientovaný na krajinovedu príslušného regiónu, históriu a súčasnosť príslušného regiónu, na terminologické vyjadrenie odborného textu k problematike medzinárodného a politického postavenia krajiny cieľového regiónu.

PhDr. Martina Benčeková, PhD.
Funkcia: Zástupkýňa vedúceho katedry
Zaradenie: Odborná asistentka
PaedDr. Mária Badinská, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
PhDr. Juraj Kalický, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
PaedDr. Mária Rošteková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Andrea Rusnáková
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Frances Bathgate
Funkcia: Zahraničná lektorka
Zaradenie: Odborná asistentka