RSS RSS print

Zásady konania súbornej skúšky z cudzieho jazyka na FPVaMV UMB

Schválené na zasadnutí Grémia dekana FPVaMV UMB dňa 23. novembra 2016

 1. Každý študijný program obsahuje súbornú skúšku z 1. cudzieho jazyka (ďalej len „súborná skúška“) v záverečnom semestri štúdia, tak ako je to stanovené v Študijnom pláne pre daný akademický rok. Termín konania súbornej skúšky sa zaradí  do obdobia na ukončenie študijných povinností 6. semestra v bakalárskom stupni štúdia a 10. semestra v magisterskom stupni štúdia. Počet termínov súbornej skúšky je stanovený na dva pre písomnú časť a dva pre ústnu časť, študenti sú povinní prihlásiť sa na vybrané termíny v systéme AIS.

2. Súborná skúška bude rozdelená na písomnú a ústnu časť. Písomná časť v trvaní 80 minút bude pozostávať z analýzy autentického odborného textu, na ústnej časti študent odpovedá na dve otázky z vopred zverejnených okruhov. Okruhy otázok určujú príslušní pedagógovia Oddelenia medzinárodnej komunikácie v závislosti od obsahu predmetov, ktoré sú súčasťou odporúčaného študijného plánu v príslušnom študijnom programe na danom stupni štúdia. Počet okruhov otázok je stanovený na 15 pre bakalársky stupeň štúdia a 25 pre magisterský stupeň štúdia. Okruhy otázok pre jednotlivé jazyky zverejnia poverení zástupcovia Oddelenia medzinárodnej komunikácie na webovej stránke fakulty najneskôr do 21.10. príslušného akademického roka.

3. Ústna časť súbornej skúšky sa bude konať pred skúšobnou komisiou. Priebeh súbornej skúšky je verejný, rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch skúšky prebehne na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.

4. Zloženie skúšobných komisií pre ústnu časť súbornej skúšky schvaľuje vedúci KMVaD na  návrh vedúceho Oddelenia medzinárodnej komunikácie v koordinácii s prodekanom pre štúdium. Členmi komisie sú minimálne traja vysokoškolskí pedagógovia, z toho dvaja  pôsobiaci na Oddelení medzinárodnej komunikácie FPVaMV UMB.

5.  Skúšobná komisia pre realizáciu súbornej skúšky bude pozostávať minimálne z dvoch členov oprávnených skúšať a jedného tajomníka. Úlohou tajomníka bude vykonať zápis o priebehu a výsledkoch súbornej skúšky.

6. V písomnej aj ústnej časti súbornej skúšky študent preukazuje teoretické a praktické vedomosti nadobudnuté počas štúdia, členovia skúšobnej komisie majú právo klásť otázky v širších súvislostiach v rámci študijného programu, vrátane témy záverečnej práce. Hodnotenie súbornej skúšky je nasledovné:  písomná časť aj ústna časť sa hodnotí v jednotlivých zložkách štandardnou stupnicou hodnotenia A – FX.

Výsledné hodnotenie súbornej skúšky je stanovené ako priemer všetkých častí skúšky a zapísane do systému AIS. Forma hodnotenia rešpektuje štandardnú stupnicu A: 100 – 94%, B 93 – 87%, C 86 – 80%, D 79 – 73%, E 72 – 65%, FX 64 – 0%.

7. Evidenciu hodnotenia a priebehu súbornej skúšky vedie tajomník skúšobnej komisie. V prípade negatívneho výsledku písomnej časti nie je študent pripustený k ústnej časti a opakuje celú súbornú skúšku, v prípade nevyhovujúcej ústnej časti študent opakuje len ústnu časť.

Záverečné ustanovenie

Tieto zásady konania súbornej skúšky z cudzieho jazyka na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici nadobúdajú platnosť od 23. novembra 2016 a účinnosť od 23. novembra 2016.

=