RSS RSS print

Stáž na MZVaEZ SR-doplňujúce výberové konanie pre akad. rok 2018/2019

FPVaMV UMB v spolupráci s MZVaEZ SR vyhlasuje doplňujúce výberové konanie na obsadenie miest stážistov na MZVaEZ SR v Bratislave pre aktuálny akademický rok 2018/2019. Záujemcovia z radov študentov 4. a 5. ročníka sa môžu prihlásiť odovzdaním záväznej prihlášky (spolu so všetkými jej povinnými prílohami) na Katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie do 8. februára 2019 do 12.00 h.

Na základe oznámenia MZVaEZ SR budú v tomto výberovom konaní akceptovaní len študenti so slovenským občianstvom.

Bližšie informácie k náležitostiam prihlášky a jej povinným prílohám sú zverejnené na stránke Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie v sekcii "Odborná prax", podsekcii "Odborná prax na MZVaEZ SR".

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

=