RSS RSS print

Stáž na MZVaEZ SR - Výberové konanie

STÁŽ NA MZVaEZ SR

VÝBEROVÉ KONANIE

Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVaMV UMB v Banskej Bystrici vyhlasuje výberové konanie na stáže na MZVaEZ SR v akademickom roku 2018/2019.

Do výberového konania sa môžu prihlásiť študenti magisterského stupňa štúdia a študenti tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia. Ďalšie podmienky účasti vo výberovom konaní sú stanovené v Zásadách absolvovania odbornej praxe študentov v rámci štúdia na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, ktoré sú zverejnené na nástenke KMVaD a na internetovej stránke FPVaMV UMB, a s ktorými je každý záujemca povinný sa dôkladne oboznámiť.

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní sa môžu prihlásiť podaním Prihlášky do výberového konania, ktorej formulár je možné stiahnuť z internetovej stránky FPVaMV (sekcia Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie – Odborná prax). Budú akceptované iba podpísané prihlášky, podané v tlačenej podobe a na predpísanom tlačive!  

K prihláške záujemca musí povinne priložiť:

  • Motivačný list s rozsahom 0,5 – 1,5 normostrany (s dôrazom na zdôvodnenie záujmu o absolvovanie stáže na MZVaEZ SR)

  • Podpísaný štruktúrovaný životopis

  • Podpísaný osobný dotazník (formulár osobného dotazníka je možné stiahnuť z internetovej stránky FPVaMV UMB)

Prihlášky do výberového konania (spolu s prílohami) je možné podávať na sekretariáte Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie v čase úradných hodín, a to najneskoršie do 11. júna 2018 do 14.00 h  Výsledky výberového konania budú zverejnené do konca júna 2018.

 

                                                                                               PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

                                                                                    koordinátor pre vzťahy s MZVaEZ SR

  V Banskej Bystrici, 9.5.2018

 

=