RSS RSS print

Stáž na Zastúpení EK v Bratislave

Stáž na Zastúpení Európskej komisie v Bratislave

FPVaMV UMB ponúka študentom 3.- 5. ročníka možnosť absolvovania 1-mesačnej stáže na Zastúpení EK v Bratislave. Záujemcovia z radov študentov FPVaMV UMB môžu nahlásiť svoj záujem o stáž doručením motivačného listu s rozsahom cca 1 normostrany PhDr. Erikovi Pajtinkovi PhD. do 28.1.2020. Motivačný list je možné odovzdať aj na sekretariáte Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie (u pani Javorskej) v čase úradných hodín.

Do hlavičky motivačného listu je potrebné uviesť plné meno študenta/študentky, ročník, študiný program a kontaktný e-mail.

Vybraní záujemcovia budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailu.

Stáže bude možné absolvovať v priebehu prvého polroka 2020 s tým, že termíny absolvovania stáží budú stanovené po dohode s vybranými študentmi a na základe požiadaviek Zastúpenia EK.

Podmienkou prihlásenia na stáž je na základe požiadavky Zastúpenia EK štátne občianstvo SR. Zahraniční študenti FPVaMV UMB, ktorí nemajú slovenské štátne občianstvo, sa z tohto dôvodu nemôžu o túto stáž uchádzať.

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

=