RSS RSS print

Stáže na MZVaEZ SR v ak. roku 2019/2020 -Výberové konanie

Výberové konanie na miesta stážistov na MZVaEZ SR pre akademický rok 2019/2020

FPVaMV UMB v spolupráci s MZVaEZ SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest stážistov na MZVaEZ SR v Bratislave pre akademický rok 2019/2020.
Záujemcovia z radov študentov FPVaMV UMB 3. alebo 4. ročníka sa môžu prihlásiť do výberového konania odovzdaním vytlačeného originálu prihlášky s predpísanými prílohami na sekretariáte Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie (p. Tatiana Javorská), a to najneskoršie do 24. júna 2019 do 11:00.

Presné inštrukcie a podrobnejšie informácie k podmienkam výberového konania, ako aj zoznam povinných príloh sú dostupné na: http://www.fpvmv.umb.sk/katedry/katedra-medzinarodnych-vztahov-a-diplomacie/odborna-prax/odborna-prax-na-mzvaez-sr.html

Tlačivo prihlášky a osobného dotazníka je možné stiahnuť zo stránky: http://www.fpvmv.umb.sk/katedry/katedra-medzinarodnych-vztahov-a-diplomacie/odborna-prax/

Stáže, na ktoré sa vzťahuje toto výberové konanie, sú v zmysle požiadavky MZVaEZ SR určené výhradne pre študentov FPVaMV UMB! Z tohto dôvodu bude musieť každý študent bezprostredne pred nástupom na stáž doložiť MZVaEZ SR aktuálne potvrdenie o štúdiu na FPVaMV UMB, a teda musí byť aj v čase nástupu na stáž študentom FPVaMV UMB. Z toho dôvodu sa tak napr. študenti 3. ročníka, ktorí plánujú v nasledujúcom akademickom roku pokračovať v štúdiu na inej škole, tohto výberového konania zúčastniť nemôžu.

Upozornenie: Vo výberovom konaní budú posudzované len úplné a kompletné žiadosti, podané v súlade s inštrukciami a v stanovenom termíne. Z tohto dôvodu žiadam študentov, aby si dôsledne naštudovali inštrukcie k podávaniu prihlášok a postupovali striktne v zmysle týchto inštrukcií. Prihlášky s nekompletnými podkladmi či neúplnými alebo chýbajúcimi údajmi budú z výberového konania bez ďalšieho upozornenia vylúčené! 

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.
koordinátor pre vzťahy s MZVaEZ SR

 

=