RSS RSS print

Prihláška na rigorózne konanie

Prihlášky na rigorózne konanie sa podávajú tajomníkovi komisie pre rigorózne skúšky príslušného študijného odboru počas celého akademického roka s výnimkou mesiacov júl a august. Dekan fakulty do 30 dní odo dňa doručenia prihlášky rozhodne, či uchádzač spĺňa požadované náležitosti. Uchádzačovi bude rozhodnutie písomne oznámené.

Uchádzač sa na rigoróznu skúšku môže prihlásiť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od prijatia na rigorózne konanie. Na vykonanie rigoróznej skúšky sa uchádzač prihlasuje odovzdaním práce v  termínoch uvedených v Zásadách rigorózneho konania na FPVaMV UMB.

Prílohy ku stránke:
=