RSS RSS print

Odborná prax

Pokyny pre absolvovanie odbornej praxe (študijný program Politológia)

 

Odborná prax trvá min. 15 pracovných dní! Poslucháč denného štúdia, ktorý absolvuje prax v rámci výberu z ponúkaných kurzov v II. stupni štúdia v  študijnom programe Politológia, je povinný pre pridelenie kreditov odovzdať vyplnené tlačivo „Výkaz o absolvovaní odbornej praxe poslucháča FPVaMV UMB", ktorým sa je poslucháč povinný preukázať ešte pred nástupom na odbornú prax!

Odbornú prax môžu poslucháči FPVaMV UMB absolvovať v inštitúciách verejnej správy - v orgánoch štátnej správy, miestnej štátnej správy a samosprávy, príp. v mimovládnej neziskovej organizácii, ako aj v rámci jednotlivých katedier FPVaMV UMB.

 

Odborné zameranie činnosti poslucháča počas výkonu odbornej praxe musí zodpovedať zameraniu študijného odboru, ktorý poslucháč FPVaMV UMB študuje. Pri absolvovaní praxe poslucháč postupuje v zmysle Zásad absolvovania odbornej praxe študentov...., viď. http://www.fpvmv.umb.sk/studium/informacie-pre-studenta/zasady-absolvovania-odbornej-praxe-studentov-fpvamv.html

 

Podklady o absolvovaní praxe (Výkaz o absolvovaní odbornej praxe poslucháča FPVaMV; Písomné hodnotenie od inštitúcie, v ktorej poslucháč prax absolvoval, podpísané zodpovedným pracovníkom) poslucháč odovzdá v stanovený termín, o ktorom bude PhDr.Eleonóra Kováčová,PhD. informovať prostredníctvom fakultnej stránky!

Termín bude vypísaný v rámci skúškového obdobia LS 2017/2018, t. j. v čase 7.5.-25.5.2018!

 

Kontaktnou osobou pre Odbornú prax, realizovanú v rámci študijného programu Politológia, je PhDr.Eleonóra Kováčová,PhD.!

=