RSS RSS print

Realizované aktivity v rámci aktivity I.1 Politológia

V dňoch 6. – 8. novembra 2017 sa uskutočnila zahraničná pracovná cesta do Mostaru (BiH), kde sa uskutočnili stretnutia zástupcov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici a predstaviteľov vedenia Filozofickej fakulty Univerzity v Mostare (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru), ako aj katedry politológie menovanej fakulty. Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici na týchto stretnutiach zastupoval dekan fakulty (a koordinátor aktivity) doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. a odborní zamestnanci aktivity projektu prof. PhDr. Ján Koper, PhD. (vedúci katedry politológie) a Mgr. Lenka Štefániková, PhD. Filozofickú fakultu Univerzity v Mostare na rokovaniach reprezentoval dekan fakulty prof. dr. sc. Ivica Musić, prodekan pre vedu prof. dr. sc. Mate Buntić, prodekan pre štúdium doc. dr. sc. Marko Odak, prodekanka pre medzinárodnú a medziuniverzitnú spoluprácu izv. prof. dr. Ružica Zeljko-Zubac, člen katedry politológie doc. dr. sc. Dražen Barbarić a vedúca katedry politológie doc. dr. sc. Gordana Iličić. Stretnutia boli orientované predovšetkým na rokovania súvisiace s predstavením konceptu realizácie pripravovaného spoločného študijného programu, vrátane riešenia praktických otázok naplnenia cieľov projektu a jeho merateľných ukazovateľov. Zúčastnení sa dohodli na ďalšej spolupráci a osobných stretnutiach, výsledkom ktorých bude príprava a podpis Dohody vysokých škôl o uskutočňovaní spoločného študijného programu.

***

V dňoch 15. – 16. mája 2018 navštívili Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici zástupcovia zo spolupracujúcej fakulty v Mostare – prodekan pre vedu prof. dr. sc. Mate Buntić, vedúca katedry politológie doc. dr. sc. Gordana Iličić, člen katedry politológie doc. dr. sc. Dražen Barbarić a v. asist. Domagoj Galić. V záujme naplnenia merateľných ukazovateľov projektu a dosiahnutia stanovených cieľov sa jednotlivé stretnutia orientovali na prezentáciu nových a inovatívnych metód, ktoré sú využívané v rámci vzdelávacích činností realizovaných v podmienkach Univerzity v Mostare, a na stanovenie postupov realizácie spoločného študijného programu, na uskutočňovaní ktorého sa budú podieľať obidve fakulty. Zúčastnení v rámci rokovaní spresnili niektoré špecifiká realizácie spoločného študijného programu, ktoré budú súčasťou Dohody vysokých škôl o uskutočňovaní spoločného študijného programu, ktorej podpis je plánovaný na september 2018.

=