print

Mgr. Marek Lenč, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent

Kancelária: 331
Telefón: 048 446 1514

Kuzmányho 1
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: marek.lenc@umb.sk

Pondelok13:00 - 15:00
Utorok10:30 - 11:30
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Po skončení semestra, žiadam o avizovanie konzultácie emailom.

Marek Lenč je doktorom v študijnom odbore medzinárodné vzťahy. Od akademického roku 2012/13 pôsobí ako odborný asistent na Katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie, FPVaMV, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ktorej je absolventom), od roku 2015 ako výskumný pracovník na Jean Monnet Centre of Excellence in European Studies, NaUKMA, Kyjev, Ukrajina, expert pre platformu East European Security Research Inititative a zahranično-politický komentátor pre slovenský Denník N. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa špecializuje na problematiku zahraničnej politiky Nemecka po roku 1990 a Ukrajinskej krízy.

Absolvoval semestrálny študijný pobyt na Friedrich-Schiller-Universität Jena, Inštitúte politických vied (Nemecko), krátkodobé odborné stáže na Ministerstve Obrany SR a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, výskumný pobyt v Berlíne (Nemecko), niekoľko odborných seminárov, workshopov a konferencií v SR a v zahraničí (Belgicko, ČR, Maďarsko, Turecko, Gruzínsko, Arménsko, Ukrajina), v období od septembra 2014 do februára 2015 post-doktorandský výskumný pobyt na National University Kyiv-Mohyla Academy, Kyjev (Ukrajina) v období od apríla do septembra 2015 post-doktorandský výskumný pobyt na Viedenskej Univerzite (Rakúsko), Inštitúte politických vied.

Od septembra 2009 do augusta 2012 pôsobil ako interný doktorand na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. V rámci dizertačnej práce sa zaoberal problematikou: ,,Geopolitického postavenia Nemecka a tendencií v jeho zahraničnej politike v 21. storočí". Školiteľom práce bol Prof. Peter Terem, PhD. Od septembra 2010 do augusta 2012 bol členom študentskej časti Akademického senátu FPVMV UMB. V súčasnosti je členom edičnej rady časopisu Politické vedy. V rámci pedagickej činnosti na FPVMV UMB sa podieľa na výučbe predmetov Politická geografia Slovenskej republiky,Dejiny diplomacie a Foreign policy of Slovak republic a zároveň spoluorganizoval Diskusný klub FPVMV. Výsledky svojej práce publikuje v odborných časopisoch a zborníkoch v SR a v zahraničí. Je spoluautorom prvej rozsiahlej vedeckej monografie pod názvom Zahraničná politika Spolkovej republiky Nemecko po roku 1990.

Marek Lenč je tiež absolventom Právnickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 

=