print

PhDr. Martina Benčeková, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Zástupca vedúceho katedry, Vedúca Oddelenia medzinárodnej komunikácie, Koordinátorka pre ...
  • Oddelenie medzinárodnej komunikácie

Kancelária: 234
Telefón: 048 446 1918Email: Martina.Bencekova@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok10:00 - 11:30
Piatok-

Vysokoškolské vzdelanie ukončila v roku 1998 v odbore anglický jazyk a literatúra na Fakulte humanitných vied UMB a v odbore biológia na Fakulte prírodných vied UMB kvalifikáciou Magister. V roku 1998 bola prijatá na rigorózne štúdium na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Rigorózne štúdium ukončila v roku 2000 a získala kvalifikáciu PhDr.  V roku 2014 úspešne obhájila doktorandskú prácu pod názvom Frazémy v slovenských a anglických politologických textoch  na FF UMB, čim získala vedeckú hodnosť PhD v odbore Všeobecná jazykoveda.

 

     Po úspešnom absolvovaní konkurzného konania nastúpila v septembri 1998 na pracovné miesto asistenta na Katedru cudzích jazykov FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, kde pôsobí doteraz. Jej súčasné pracovné zaradenie je odborný asistent Katedry cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie. Hlavnou náplňou jej pedagogickej činnosti je výučba odborného anglického jazyka so zameraním na Históriu Veľkej Británie a Históriu USA, ďalej v odborný jazyk zameraný na medzinárodné vzťahy, politológiu, právnické a ekonomické odborné texty. Okrem pedagogickej praxe pôsobí v súčasnosti na pozícii tajomníka katedry, je členkou Akademického senátu  FPVaMV. Aktívne participuje na pedagogickej, vedecko-výskumnej, organizačnej a publikačnej činnosti Katedry cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie, ako aj celej fakulty.

 

     Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa orientuje na problematiku výučby odborných jazykov na vysokých školách, na výskum lexikálnej zložky odborných textov v anglickom jazyku, so zameraním na idiomatiku odborných textov z oblasti politických vied a medzinárodných vzťahov. Pravidelne sa zúčastňuje na vedeckých konferenciách a publikuje v konferenčných zborníkoch doma i v zahraničí. Je autorkou vysokoškolskej učebnice History of Great Britain, publikovanej na UMB v dvoch vydaniach. Participovala na viacerých vedeckých projektoch FPVaMV, na ich odbornej príprave i úspešnej realizácii.

=