print

Pridelené finančné prostriedky na program Erasmus+ na akademický rok 2016/2017

 

Nová podoba mobilitného programu EÚ: ERASMUS+ prináša viaceré novinky. Na jednej strane viac prostriedkov z EÚ, vyššie granty do niektorých krajín, na druhej strane novoformulované pravidlá, z ktorých mnohé ešte nie sú úplne známe a ani júlové školenie, ktoré zorganizovala Národná agentúra, neposkytlo úplné kontúry pravidiel a detailov realizácie prvého ročníka ERASMUS+. Preto Vás prosíme o trpezlivosť pri praktickej realizácii programu ako príprava zmlúv a zaslanie financií, už teraz vieme že mnohí študenti pred vycestovaním nedostanú grant na účet, preto sa nato pripravte.

 

Akokoľvek sa to nám ani Vám nemusí pozdávať, platí, že granty Európskej únie integrovaného mobilitného programu ERASMUS+ sú len príspevkom na úspešnú realizáciu ambícií účastníka mobility, či už študenta alebo stážistu a nepokrývajú celé náklady moblity.

 

Predbežne sú na našej univerzite stanovené dve hlavné kritériá: 1. študent na študijnom pobyte má nárok na 4,33 mesačného grantu (v prípade kratšej doby – adekvátne menej, v prípade dlhšej doby štúdia bude príspevok len do výšky 4,33 mesačného grantu, zvyšok v rámci nulového grantu), 2. študenti na stáži budú mať nárok na maximálne 2 mesačný grant.

 

Na základe prerozdelenia finančných prostriedkov z Národnej kancelárie a následne Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na jednotlivé fakulty bolo rozhodnuté:

 

Erasmus+ študijný pobyt: všetci vybraní študenti, na základe predvýberu, ktorí neodriekli svoju účasť, budú môcť vycestovať na mobilitu s maximálne 4,33 mesačným grantom (v prípade kratšej doby – adekvátne menej, v prípade dlhšej doby štúdia, bude príspevok len do výšky 4,33 mesačného grantu, zvyšok v rámci nulového grantu).

 

Erasmus+ stáže: všetci vybraní študenti, na základe predvýberu, ktorí neodriekli svoju účasť, môžu vycestovať na stáž s maximálne 2 mesačným grantom.

 

Zároveň prosíme študentov (okrem stážistov), ktorí budú žiadať sociálne štipendium na akademický rok 2016/2017, aby sa nám to ozvali mailom: jana.mikova@umb.sk, podľa pravidiel budú mať nárok na zvýšenie mesačného štipendia.

=