print

PhDr. Mária Polčicová, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Oddelenie medzinárodnej komunikácie

Kancelária: 236
Telefón: 048 446 1919Email: maria.polcicova@umb.sk

Pondelok-
Utorok11:00 - 12:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

 

Vysokoškolské štúdium ukončila na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v odbore germanistika a slovenský jazyk. V roku 2000 vykonala rigoróznu skúšku, kde získala kvalifikáciu PhDr. Doktorandské štúdium ukončila na Filozofickej fakulte UK v Bratislave vo vednom odbore translatológia obhajobou dizertačnej práce Metaforika v odbornej ekonomickej nemčine a jej preklad v roku 2004, kde získala kvalifikáciu PhD. Od roku 1998 do 2016 pôsobila na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici na Katedre odbornej jazykovej komunikácie ako odborný asistent pre nemecký odborný jazyk. Profilom jej pedagogickej činnosti na Ekonomickej fakulte bola príprava a vedenie odborných seminárov a prednášok z nemeckého odborného jazyka so zameraním na ekonómiu a financie, interkultúrnu komunikáciu, reálie nemecky hovoriacich krajín a kultúry v nemecky hovoriacich krajinách, hospodárske vzťahy v praxi, obchodnú korešpondenciu. Súčasne bola garantkou jednotlivých odborných predmetov. K jej náplni patrilo vedenie diplomových a bakalárskych prác v uvedených odboroch. V rokoch 1998-2000 pôsobila súčasne na Akadémii umení v Banskej Bystrici ako prekladateľ a tlmočník. V rokoch 2006-2008 prednášala a viedla semináre na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Oddelenie translatológie. Jej pedagogický profil tvorila štylistika nemeckého jazyka a praktická štylistika nemeckého jazyka pre translatológov. V rokoch 2008-2011 pôsobila ako odborný asistent pre nemecký odborný jazyk na BIVŠ Praha s orientáciou na oblasť právnej administratívy, bankového manažmentu, oceňovania majetku. Od roku 2016 pôsobí na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov. Jej súčasné pracovné zaradenie je odborný asistent na Oddelení medzinárodnej komunikácie. Hlavnou náplňou jej pedagogickej činnosti je výučba odborného nemeckého jazyka formou vedenie prednášok a seminárov  v oblasti medzinárodných vzťahov, politológie, dejín nemecky hovoriacich krajín, právnických a ekonomických textov. Aktívne publikuje v zborníkoch a vedeckých časopisoch a zúčastňuje sa vedeckých konferencií. Jej vedeckovýskumná činnosť je zameraná na otázky translatologického aspektu konceptov metaforiky v odbornom jazyku. Participovala napr. na projektoch:

Fakultný projekt F53 (2001-2003). “Obrazné, nepriame pomenovania v odbornej ekonomickej nemčine, ich preklad a využitie vo vyučovacom procese”.

Medzinárodný vedecko-výskumný projekt. (2003-2006). “Medzinárodný projekt “InterKnow” Viedeň 2003” (koordinátor prof. Gerdhard Fink, Inštitút pre Európske otázky, Hospodárska univerzita Viedeň)

Fakultný grantový projekt FG 58 (2005-2007). “Terminológia verejnej správy na Slovensku a v Nemecku.”

Fakultný projekt FP 10 (2006-2008). “Viacjazyčný výkladový glosár v oblasti interkultúrnej komunikácie.”

Je autorkou 2 monografií, 20 vedeckých štúdií  a vedeckých článkov, 1 vysokoškolskej učebnice, 15 prednesených referátov a príspevkov vo vedeckých zborníkoch a 15 odborných článkov. Jej diela sú citované doma (15 citácií a ohlasov) aj v zahraničí (10 citácií a ohlasov). Citácie dvoch monografií a súčasne recenzie na uvedené diela v zahraničí:

  • Polčicová, M. 2006. Modely metafory v odbornom ekonomickom jazyku. Studia linguistica 2, UMB, Banská Bystrica 2006.

Citujúci autor: Busch-Lauer, I.A. 2008. Buchbesprechungen-Reviews-Comptes rendus. Fachsprache International Journal of LSP, research, didactics, terminology. 30. Jahrgang, Heft 1-2/2008, Braumueler Verlag, Wien,  s. 91, ISSN 1017-3285.

 

·         Polčicová, M. Modely obraznosti v jazyku odbornej komunikácie. Studia linguistica 3, UMB, Banská Bystrica 2007.

Citujúci autor : Busch-Lauer, I.A. 2008. Buchbesprechungen-Reviews-Comptes rendus. Fachsprache International Journal of LSP, research, didactics, terminology. 30. Jahrgang, Heft 1-2/2008, Braumueler Verlag, Wien,  s. 91, ISSN 1017-3285.

 

  • Polčicová, M. Modely metafory v odbornom ekonomickom jazyku. Studia linguistica 2, UMB, Banská Bystrica 2006.

Autor recenzie: Busch-Lauer, I.A. 2008. Buchbesprechungen-Reviews-Comptes rendus. Fachsprache International Journal of LSP, research, didactics, terminology. 30. Jahrgang, Heft 1-2/2008, Braumueler Verlag, Wien,  s. 81, ISSN 1017-3285.

 

  • Polčicová, M. Modely obraznosti v jazyku odbornej komunikácie. Studia linguistica 3, UMB, Banská Bystrica 2007.

Autor recenzie: Busch-Lauer, I.A. 2008. Buchbesprechungen-Reviews-Comptes rendus. Fachsprache International Journal of LSP, research, didactics, terminology. 30. Jahrgang, Heft 1-2/2008, Braumueler Verlag, Wien,  s. 82, ISSN 1017-3285.

 

 Je členkou medzinárodnej Jednoty tlmočníkov a prekladateľov JTP a členkou projektu pre udeľovanie certifikovaného rakúskeho jazykového diplomu „Diplom Wirtschaftsdeutsch“ (C2).

 

 

 

 

=