print

PhDr. Monika Uhlerová, PhD.

  • Zamestnanci, Katedra politológie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent

Kancelária: 424a
Telefón: 048 446 1412

Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: Monika.Uhlerova@umb.sk

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Konzultácie je potrebné dohodnúť si vopred e-mailom: monika.uhlerova@umb.sk

Monika Uhlerová absolvovala štúdium politológie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v roku 2009 ukončila doktorandské štúdium v odbore teória politiky na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia, ako aj počas svojej praxe, absolvovala niekoľko zahraničných študijných pobytov ako napr. Department of State´s International Visitors Programme: "Organized Labour in USA" (2004), ITEC program "Urban Infrastructure Planning and Management", India (2006), JILAF "Trade Union Movement in Japan", Japonsko (2008) a vzdelávacích kurzov a medzinárodných konferencií (Belgicko, Veľká Británia, Nemecko, Cyprus, Malta) zameraných na problematiku histórie, vývoja, politiky a súčasných trendov, špecifík a výziev odborového hnutia, sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania v Európe a vo svete, pričom bola aj dlhoročnou členkou poradných orgánov odborových zväzov na Slovensku.

Je samostatnou riešiteľkou vedecko-výskumného projektu Univerzitnej grantovej agentúry UMB v Banskej Bystrici „Inštitucionalizovaný sociálny dialóg a jeho dopady na postavenie odborov v politickom systéme Slovenskej republiky po roku 1989“. Je držiteľkou Andrew W. Mellon East-Central European Research Fellowship, vďaka ktorému v roku 2011 absolvovala individuálny vedecko-výskumný pobyt v Indii zameraný na výskum odborového hnutia a jeho postavenia v politickom a sociálnom systéme Indie. Výskum bol podporený American Institute of Indian Studies (Chicago, USA) a odborne zastrešený Centre for Policy Research (New Delhi, India).

V súčasnosti je odbornou asistentkou na Katedre politológie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pričom sa aktívne zapája do prednáškovej, vedecko-výskumnej, publikačnej činnosti katedry. Vo svojej odbornej práci sa zameriava najmä na problematiku záujmových a nátlakových skupín s dôrazom na odborové hnutie na Slovensku, v Európe a vo svete, oblasť industriálnych vzťahov, sociálneho partnerstva a sociálneho dialógu.

Na Katedre politológie vedie prednášky kurzov Sociálna politika a Záujmové skupiny v teórii politiky.

 

Monika Uhlerová, PhD. graduated from the Political Science at Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia. She obtained her PhD. in Theory of Politics (2009) at Department of Political Science of the Philosophical Faculty at Comenius University in Bratislava, Slovakia. Dr. Uhlerová completed several international stays and studying programmes focused on history, development, politics and actual tendencies of trade union movement, social dialogue, collective bargaining, industrial relations and social policy (e. g. Department of State´s International Visitors Programme: "Organized Labour in USA", USA [2004], ITEC programme "Urban Infrastructure Planning and Management", India [2006], JILAF "Trade Union Movement in Japan", Japan [2008], international workshops, seminars and conferences in Belgium, Great Britain, Germany, Cyprus, Malta, Latvia, India, Czech Republic).

She is the main researcher of the research project „Institutionalized Social Dialogue and Its Impacts on the Position of Trade Unions in the Political System of the Slovak Republic after 1989“ granted by the University Grant Agency of the Matej Bel University. In 2011 Dr. Uhlerová was awarded Andrew W. Mellon East-Central European Research Fellowship by the American Institute of Indian Studies (Chicago, USA). On the basis of this fellowship and after the affiliation with the Centre for Policy Research (New Delhi, India) she conducted her research project “Organized Labour and Its Position in the Political and Social System of India”.   

Since 2009 Monika Uhlerová has been an assistant professor and lecturer in Political Science at Department of Political Science of the Faculty of Political Science and International Relations at Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia. In her research activities, lectures and publications she focuses primary on trade union movement, interest groups and interest policy, political unionism, social policy, employment and labour market developments, industrial relations, social partnership and collective bargaining.

She leads courses and lectures in Social Policy and Interest Groups Politics.

 

=