RSS RSS print

Odporúčanie vedenia UMB v oblasti mobilít a fakultné usmernenie

Usmernenie rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici k prijatému opatreniu z 9. marca 2020 k pozastaveniu mobilít:

„vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 vedenie UMB odporúča súčastiam pokračovať v realizácii vysielaných a prijímaných mobilít v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR a usmerneniami MZVaEZ SR (dostupné na webovom portáli:  www.mzv.sk). Definitívne rozhodnutie o realizácii konkrétnych mobilitných aktivít je plne v kompetencii vedení súčastí UMB.“

V tomto kontexte sa vedenie FPVaMV UMB rozhodlo riadiť usmernením rektora a tiež aj nariadením Národnej kancelárie pre program Erasmus+ (SAAIC) v súlade s usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR a MZVaEZ SR a ďalších inštitúcií spravujúcich mobilitné programy.

SASIC dnes (11/6.2020) vydalo usmernenie, kde povolilo mobility Erasmus+ pre Maďarsko, Česká republika a Rakúsko, Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Cyprus, Malta, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko a Island. S týmito krajinami sa obnovujú tiež všetky formy dopravy.

Na základe týchto usmernení aj vedenie FPVaMV UMB rozhodlo o obnovení mobilitného programu Erasmus+ ako aj ostatných mobilných programov (CEEPUS, IVF, NŠP a pod.) a zahraničných pracovných ciest pre učiteľov ako aj študentov fakulty, ako aj incoming mobilít z a do tzv. bezpečných krajín (predpokladáme, že mapa sa bude rozširovať).

Prosíme však, aby ste všetky Vaše plánované aktivity súvisiacich s vycestovaním do zahraničia dopredu prekonzultovali s referátom MV.

Súčasná mapa tzv. 19 bezpečných krajín:

=