RSS RSS print

Úprava harmonogramu akademického roka 2019/2020 a prijaté opatrenia

Prijaté opatrenia súvisiace s realizáciou letného semestra a ukončením akademického roka 2019/2020

Na základe úpravy Harmonogramu akademického roka 2019/2020 schválenej Grémiom dekana FPVaMV UMB v Banskej Bystrici dňa 26.3.2020, boli prijaté opatrenia súvisiace s realizáciou letného semestra a ukončením akademického roka 2019/2020.

 

Výučbová časť letného Semestra

 1. Výučbová časť letného semestra AR 2019/2020 je podľa schválenej úpravy Harmonogramu AR 2019/2020 predĺžená o tri týždne pre všetky študijné programy, jej ukončenie je stanovené na 23.5.2020 (pre študentov 1. a 2. roku bakalárskeho štúdia a študentov 1. a 2. roku magisterského štúdia) a 16.5.2020 (pre študentov 3. roku bakalárskeho štúdia).
 2. Výučbová časť letného semestra sa dokončí dištančnou metódou štúdia.
 3. Zabezpečenie vyučovacieho procesu dištančnou metódou štúdia pre jednotlivé stupne a formy štúdia bude realizované prostredníctvom platformy LMS Moodle https://lms.umb.sk.
 4. V prípade študentov zo zahraničia (ERASMUS, študentov spoločných študijných programov) a študentov 1. roku bakalárskeho a 1. roku magisterského štúdia v anglickom jazyku bude dištančná metóda štúdia uskutočňovaná prostredníctvom ich súkromných e-mailových adries.
 5. V prípade študentov, ktorým bol na celý akademický rok 2019/2020, prípadne na letný semester 2019/2020 schválený mimoriadny študijný plán (MŠP, IŠP) bude zadávanie podmienok  a úloh na ukončenie jednotlivých predmetov realizované prostredníctvom platformy LMS Moodle.
 6. Študentom, ktorí predčasne ukončia/ukončili mobilitu, vyučujúci umožnia zapojiť sa do vyučovacieho procesu tak, aby po splnení stanovených podmienok mohli predmety riadne ukončiť. Študenti majú povinnosť po svojom návrate (povinnej karanténe) kontaktovať jednotlivých vyučujúcich za účelom určenia podmienok na ukončenie predmetov.
 7. Študenti pravidelne sledujú informácie zverejňované Univerzitnou knižnicou UMB o možnostiach využívania a sprístupnení informačných databáz.

 

Obdobie na ukončenie študijných povinností

1) Obdobie na ukončenie študijných povinností je stanovené nasledovne:

 • 1. a 2. rok Bc. štúdia a 1. rok Mgr. štúdia      25.5. – 11.7. 2020
 • 3. rok Bc. štúdia                                         18.5. –  6.6. 2020
 • 2. rok Mgr. štúdia                                        25.5. – 13.6.202

2) Študenti sa na skúšky prihlasujú v systéme AIS2.

 

Odovzdanie Bakalárskych prác a bakalárska štátna skúška

 1. Termín na odovzdanie bakalárskych prác sa predlžuje do 7.5.2020 (pre prvý termín)a do 6.7.2020 (pre druhý termín).
 2. Bakalárske práce sa odovzdávajú len v elektronickej forme a to vložením práce do systému AIS2.
 3. Jedným z podkladov súvisiacich s odovzdaním bakalárskej práce je Licenčná zmluva. Po vložení záverečnej práce do AIS2 a jej označení ako finálna môže študent generovať a tlačiť ďalšie dokumenty záverečnej práce. Po realizácii týchto krokov si študent vygeneruje a vytlačí licenčnú zmluvu, ktorú podpíše, naskenuje a v takejto podobe mailom zašle asistentke príslušnej katedry (Katedra politológie (KP): erika.srncova@umb.sk, Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie (KMVaD): tatiana.javorska@umb.sk, Katedra bezpečnostných štúdií (KBŠ): erika.srncova@umb.sk) vo forme: Priezvisko_meno_LZ_BP_skratka názvu príslušnej katedry v termíne do 11.5.2020 (pre prvý termín odovzdávania prác), do 9.7.2020 (pre druhý termín odovzdávania prác).
 4. Študent sa na bakalársku štátnu skúšku prihlasuje cez AIS2 v intervaloch určených Referátom študijného oddelenia fakulty zverejnených na internetovej stránke fakulty.
 5. Prvý termín bakalárskej štátnej skúšky je stanovený na obdobie: 15.6. – 19.6. 2020.
 6. Druhý termín bakalárskej štátnej skúšky je stanovený na obdobie: 22.7. – 24.7. 2020.
 7. V prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie sa bakalárska štátna skúška bude realizovať prezenčnou formou.
 8. V prípade nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie a nutnosti zavádzania ďalších opatrení sa bakalárska štátna skúška bude realizovať online formou.
 9. V prípade nutnosti realizácie bakalárskej štátnej skúšky online formou dôjde k úprave časového rozsahu prvého a druhého termínu štátnej skúšky.

 

Odovzdanie diplomových prác a magisterská štátna skúška

 1. Termín na odovzdanie diplomových prác sa predlžuje do 22.5.2020 (pre prvý termín) a do 6.7.2020 (pre druhý termín).
 2. Diplomové práce sa odovzdávajú len v elektronickej forme a to vložením práce do systému AIS2.
 3. Jedným z podkladov súvisiacich s odovzdaním diplomovej práce je Licenčná zmluva. Po vložení záverečnej práce do AIS2 a jej označení ako finálna môže študent generovať a tlačiť ďalšie dokumenty záverečnej práce. Po realizácii týchto krokov si študent vygeneruje a vytlačí licenčnú zmluvu, ktorú podpíše, naskenuje a v takejto podobe mailom zašle asistentke príslušnej katedry (Katedra politológie (KP): erika.srncova@umb.sk, Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie (KMVaD): tatiana.javorska@umb.sk, Katedra bezpečnostných štúdií (KBŠ): erika.srncova@umb.sk) vo forme: Priezvisko_meno_LZ_MP_skratka názvu príslušnej katedry, v termíne do 26.5.2020 (pre prvý termín) a do 9.7.2020 (pre druhý termín).
 4. Študent sa na magisterskú štátnu skúšku prihlasuje cez AIS2 v intervaloch určených Referátom študijného oddelenia fakulty zverejnených na internetovej stránke fakulty.
 5. Prvý termín magisterskej štátnej skúšky je stanovený na obdobie: 22.6. – 26.6.2020.
 6. Druhý termín magisterskej štátnej skúšky je stanovený na obdobie: 22.7. – 24.7. 2020.
 7. V prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie sa magisterská štátna skúška bude realizovať prezenčnou formou.
 8. V prípade nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie a nutnosti zavádzania ďalších opatrení sa magisterská štátna skúška bude realizovať online formou.
 9. V prípade nutnosti realizácie magisterskej štátnej skúšky online formou dôjde k úprave časového rozsahu prvého a druhého termínu štátnej skúšky.
 10. V prípade študentov posledného roku magisterského štúdia v uskutočňovanom študijnom programe medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku realizovaného v spolupráci s Jagiellonian University v Krakove, Masarykovou univerzitou v Brne a University of Pécs  bude magisterská štátna skúška realizovaná online formou. 

 

Ďalšie informácie

 1. Študenti, ktorým bol udelený Mimoriadny študijný plán (MŠP, IŠP), musia ukončiť všetky predpísané študijné povinnosti najneskôr do 31.8.2020. Študenti sú povinní kontaktovať vyučujúcich jednotlivých predmetov a dohodnúť si s nimi formu, spôsob a rozsah plnenia stanovených študijných povinností.
 2. Konanie fakultného kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) sa neuskutoční.
 3. Slávnostné promócie absolventov bakalárskeho štúdia sa neuskutočnia.
 4. Slávnostné promócie absolventov magisterského štúdia, doktorandského štúdia a absolventov rigorózneho konania sa v prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie uskutočnia 6. – 7. 10. 2020.

 

Odovzdanie Dizertačných prác a obhajoba dizertačnej práce

 1. Študent doktorandského štúdia v dennej a externej forme musí mať do podania žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce splnené všetky povinnosti študijnej a vedeckej časti a ich hodnotenie musí byť zapísané v systéme AIS2. Splnenie predpísaných študijných povinností za obdobie doktorandského štúdia pred vykonaním obhajoby dizertačnej práce musí byť v súčte minimálne na úrovni 140 kreditov.  Chýbajúci počet 40 kreditov je za obhajobu dizertačnej práce, pričom tento počet kreditov sa študentovi doktorandského štúdia zapíše po úspešnej obhajobe dizertačnej práce.
 2. Termín na odovzdanie dizertačných prác je: 29.5.2020.
 3. Dizertačné práce sa odovzdávajú v elektronickej podobe, a to vložením do systému AIS2.
 4. Dizertačné práce v elektronickej podobe zašle doktorand na Referát pre vedu, výskum a rozvoj. K finálnej verzii dizertačnej práce doktorand priloží aj žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce. Ako prílohy k žiadosti pripojí:
 • Výpis výstupov publikačnej činnosti za celé obdobie štúdia generovaný zo systému Univerzitnej knižnice UMB. V prípade výstupov, ktoré doktorand nestihol z dôvodu mimoriadnej situácie zaevidovať v univerzitnej knižnici, tieto  uvedie v samostatnom dokumente, pričom ku každému výstupu doloží aj relevantný podklad o ich publikovaní (napr. potvrdenie vydavateľstva, potvrdenie vedeckého výboru/ redakčnej rady). Na základe tohto môže školiteľ príslušné hodnotenie zapísať v AIS2.
 • Autoreferát  dizertačnej práce spracovaný v elektronickej forme.
 • Licenčnú zmluvu vygenerovanú z AIS2, ktorú podpíše, naskenuje a zašle vo forme: Priezvisko_meno_LZ_PHD na Referát pre vedu, výskum a rozvoj v termíne do 3.6.2020.
 1. Obhajoby dizertačných prác sa uskutočnia v poslednej augustovej dekáde 2020.
 2. v prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie sa obhajoby dizertačných prác uskutočnia prezenčnou formou.
 3. V prípade nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie a nutnosti zavádzania ďalších opatrení sa obhajoby dizertačných prác budú realizovať online formou.

 

Odovzdanie Rigoróznych prác a obhajoba Rigoróznej práce

 1. Termín na odovzdanie rigoróznych prác je predĺžený do 30.4.2020.
 2. Rigorózne práce sa odovzdávajú len v elektronickej forme.
 3. Finálnu verziu rigoróznej práce v elektronickej forme (docx. formát) zašle uchádzač na Referát študijného oddelenia na mailové adresy: anna.kyselova@umb.sk, eva.zalmanova@umb.sk.
 4. Referentky študijného oddelenia prácu vložia do systému AIS2 a vygenerujú kód/evidenčné číslo rigoróznej práce a licenčnú zmluvu.
 5. Evidenčné číslo/kód rigoróznej práce spolu s licenčnou zmluvou zašlú uchádzačovi o rigorózne konanie formou mailu.
 6. Licenčnú zmluvu uchádzač o rigorózne konanie vytlačí, popíše, naskenuje a zašle vo forme: Priezvisko_meno_LZ_RP_a skratka príslušnej katedry, ktorá je jeho školiacim pracoviskom (Katedra politológie – KP, Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie – KMVaD, Katedra bezpečnostných štúdií – KBŠ), na Referát študijného oddelenia, v termíne do 6.5.2020.
 7. Termín konania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce bude uchádzačovi oznámený formou pozvánky.
 8. V prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie sa rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác uskutočnia prezenčnou formou.
 9. V prípade nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie a nutnosti zavádzania ďalších opatrení sa rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác budú realizovať online formou.

 

V Banskej Bystrici 2. 4. 2020                                        

 

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA

dekan fakulty  

 

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.           

prodekanka pre štúdium

=