print

Newsletter

Prihláste sa na odoberanie nášho Newslettera:

Poskytnutie osobných údajov Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica(ďalej len FPVaMV) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „UMB“) vyplnením registračného formulára Newsletter sa pokladá za záujem o odoberanie Newslettera FPVaMV UMB a dobrovoľný súhlas dotknutej osoby so spôsobom a účelom spracovania týchto údajov. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané v súlade s dobrými mravmi a ich spracovanie nebude v rozpore so záujmami dotknutej osoby.

V súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ)ako dotknutá osobaposkytujem Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01, Banská Bystrica (ďalej „UMB“) ako prevádzkovateľovi a jej súčasti fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov súhlas na spracovanie osobných údajov:

na účel spracovania:Propagácia a informovanie verejnosti, v rozsahuúdajov: meno, priezvisko e-mail, za účelom pozitívnej propagácie a prezentácie FPVaMV UMB verejnosti, prostredníctvomodoberania Newslettera FPVaMV UMBna dobu trvania registrácie v databáze Newsletter FPVaMV UMB.Po jej zrušení budú osobné údaje trvalo vymazané a zlikvidované. Príjemcami osobných údajov sú oprávnené osoby FPVaMV UMB.

Súhlas som dal/a zo svojej slobodnej vôle bez akékoľvek nátlaku a bez akýchkoľvek podmienok zo strany UMB nesúvisiacich s mojim súhlasom.

Dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov na FPVaMV UMB: zodpovedna.osoba.fpvmv@umb.sk

Prehlasujem, že som bol/a poučená o právach dotknutej osoby podľa Nariadenia EÚ že som sa s týmito právami oboznámil/a a porozumel/a im.Registračný formulár

=