RSS RSS print

HUMAN FORUM 2017

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:29. nov. 2017 - 10:00
Dátum a čas konca:30. nov. 2017 - 18:00
Mesto:Banská Bystrica
WWW:humanforum.sk/

V dňoch 29. a 30. novembra 2017 sa na pôde FPVaMV UMB konal štvrtý ročník medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM. Podujatie sa konalo pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského a dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika.

Podujatie je jedinečné predovšetkým prepojením občianskeho a akademického sektora, odbornej a občiansky angažovanej verejnosti. HUMAN FORUM je súčasťou aktivít platformy Nie v našom meste. Vzniklo teda z iniciatívy občanov a občianok, ktoré sa rozhodli aktívne konať v situácii, keď mali pocit, že hodnoty a myšlienky demokracie a ľudských práv začínajú byť v našej spoločnosti stále častejšie napádané a spochybňované spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s fungovaním demokratickej, slobodnej a spravodlivej spoločnosti. Práve preto sa organizátori podujatia rozhodli už druhý rok zaradiť do programu konferencie udelenie ceny HUMAN FORUM za mimoriadny čin v humanizácii spoločnosti. Tento rok sa laureátkou ceny stala bývalá verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, ktorá nad podujatím v minulosti viackrát prebrala záštitu i aktívne sa ho zúčastnila.

Podujatie sa tento rok venovalo problematike vplyvu médií na vývoj demokracie, keďže práve médiá, osobitne tzv. nové médiá, ako sú napríklad sociálne siete, menia zásadným spôsobom charakter medziľudskej komunikácie, a teda aj politickej diskusie a politického boja, a tieto zmeny je potrebné vedecky i prakticky reflektovať. Diskusné fórum malo ambíciu hľadať odpovede na niektoré dôležité otázky spojené s úlohou médií v súčasnom svete, napríklad: Sú médiá dostatočne zodpovedné a profesionálne a zverejňujú overené informácie, alebo pracujú s dohadmi, ktoré verejnosť nedokáže dostatočne rozpoznať? Je verejnosť schopná kriticky myslieť a dokáže vyhodnotiť relevantnosť informácií, ktoré sa k nej dostávajú cez médiá rôzneho druhu?

Odpovede na tieto otázky sa pokúsili hľadať pozvaní hostia z rôznych odborov: sociológia, politológia, psychológia, pedagogika, právo a iné, ale najmä tí, ktorých sa tieto otázky priamo dotýkajú - a teda novinári rôzneho zamerania z rôznych typov médií (elektronických, tlačových, internetových, mainstreamových aj alternatívnych), ktoré sú v rôznej zriaďovateľskej pôsobnosti (t.j. verejné, súkromné, slovenské a zahraničné). V pléne odzneli viaceré zaujímavé a inšpiratívne analýzy a diagnózy súčasnej spoločnosti. Veľmi dôležitou súčasťou diskusie sa stala otázka rozvoja kritického myslenia prostredníctvom vzdelávania na rôznych úrovniach. Účastníci a účastníčky sa zhodli na tom, že vzdelávací systém na Slovensku nie je dostatočne pripravený reagovať na nové výzvy súčasného sveta a nezodpovedá potrebám vzdelávania v 21. storočí. Keďže súčasťou vzdelávania na našej univerzite je aj príprava budúcich pedagógov, organizátori sú nesmierne radi, že podujatia sa aktívne zúčastnil aj dekan Pedagogickej fakulty UMB pán Štefan Porubský. Jeho slová sme viacerí vnímali ako nádej toho, že aj naša univerzita sa bude v budúcnosti podieľať na skvalitňovaní vzdelávacieho procesu a pripraví takých pedagógov, ktorí dokážu svoje zručnosti uplatniť v prospech kvalitného vzdelávania, ktoré je podmienkou fungujúcej spoločnosti rešpektujúcej základné princípy demokracie a ochrany ľudských práv.

Ako už názov napovedá, hlavným nástrojom, ako na tieto naliehavé otázky odpovedať, bola diskusia. Súčasťou HUMAN FORUM boli však aj ďalšie zaujímavé sprievodné podujatia: premietanie filmu, beseda so spisovateľkou Irenou Brežnou, predstavenie divadla Štúdio tanca, vedecká konferencia a na záver podujatia Ľudskoprávny kultúrny večer v Centre nezávislej kultúry Záhrada. Organizátori podujatia veria, že sa podarilo vo vzájomnej diskusii niektoré otázky zodpovedať, iné otvoriť, inšpirovať aktívnych účastníkov i návštevníkov spôsobom, ktorý im bude užitočný v ich ďalšej práci a činnosti, podnietili záujem tých, ktorí doposiaľ nad témou neuvažovali. Viac informácií nájdete na www.humanforum.sk.

 

Autor článku: Jarmila Androvičová, Katedra politológie, FPV a MV, UMB

Autor fotografií: čalfaznoačo

=