RSS RSS print

DefConBB 2019

Informácie o udalosti
Dátum a čas začiatku:2. apr. 2019 - 8:30
Dátum a čas konca:2. apr. 2019 - 18:30
Miesto:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Mesto:Banská Bystrica

Dňa 2.4.2019 sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konal prvý ročník konferencie s názvom DefCon BB 2019 (Novodobé bezpečnostné hrozby).

Konferenciu oficiálne otvorili prezidentka a zakladateľka občianskeho združenia Central European Security Alliance (CESA) Bc. Kristína Rusnáková a prodekan pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. Vo svojich príhovoroch vyzdvihli predovšetkým jedinečnosť tohto podujatia vzhľadom na fakt, že organizácia odborných konferencií nepatrí medzi bežnú aktivitu „študentských spolkov“. Zároveň vyjadrili svoju vďaku hosťom, ktorí prijali pozvanie, účastníkom, ktorí prejavili o túto konferenciu záujem a v neposlednom rade aj Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov za prejavenú dôveru a podporu či samotného združeniu, ktorému sa podarilo uskutočniť daný projekt.

V úvode programu konferencie prebehla prednáška spojená s diskusiou. Rečníkom v tejto časti bol vedúci odbornej pracovnej skupiny pre obranu a bezpečnosť za stranu Spolu – občianska demokracia generálporučík Ing. Pavel Macko, ktorý sa v rámci svojej prednášky snažil odpovedať na otázku či sú Slovenskí branci hrozbou pre Ozbrojené sily SR. V súvislosti s tým sa kládol dôraz aj na šírenie dezinformácií ako súčasť ovplyvňovania verejnej mienky. Svoj prejav rozdelil do viacerých častí, medzi ktoré patrili charakteristika Slovenských brancov a otázka ich právnej existencie, legislatívne podmienky pre obranu a bezpečnosť, úlohy Ozbrojených síl SR a načrtol aj tému hybridnej vojny. Pán generálporučík doplnil svoje vystúpenie aj o štyri propagačné videá Slovenských brancov, na základe ktorých spolu s auditóriom posudzovali ich význam a analyzovali ich odkaz slovenskej verejnosti. Kontinuálne prešiel pán generálporučík na diskusiu, v ktorej sa prejavil veľký záujem študentov o danú problematiku a zodpovedalo sa veľa otázok či už priamo z publika alebo prostredníctvom aplikácie Slido, ako napríklad možnosť legitimizácie a legalizácie Slovenských brancov v budúcnosti, výskyt tohto fenoménu aj v iných európskych štátoch, kroky prijaté Ministerstvom obrany SR na zatraktívnenie vojenskej služby, či otázka prepojenia ich ideológie s myšlienkami panslavizmu.

Po krátkej prestávke konferencia pokračovala workshopom s ďalším významným hosťom, prof. Ing. Vojtechom Jurčákom, Csc., pôsobiacim na Katedre bezpečnosti a obrany na Akadémii ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Predmetom workshopu bola téma s názvom Armáda EÚ – Pre a Proti – Malo by byť vytvorenie armády EÚ prioritou? Svoju prednášku začal historickými súvislosťami skrz jednotlivé významné udalosti determinujúce vývoj bezpečnostnej situácie na európskom kontinente akými boli ukončenie tridsaťročnej vojny a vznik Vestfalského systému, obdobie dvoch svetových vojen, studenej vojny a následný vznik EÚ a formovanie jej Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Podľa slov pána profesora Jurčáka sa Európa v súčasnej dobe necíti bezpečne, čo vysvetľuje debatu o tom, že EÚ by mala v rámci svojho poslania v tejto otázke podniknúť dôležité kroky. Následne pán profesor otvoril problematiku spoločnej armády EÚ a jej bojových jednotiek, pričom odznela aj otázka duplicity spôsobilostí NATO a EÚ. Spolu s tým sa venoval aj budúcnosti európskej obrany, v rámci čoho spomenul predkladané scenáre vývoja v oblasti európskej obrany a ich cieľ. Aj táto téma vyvolala podnetnú diskusiu, v ktorej okrem otázok, týkajúcich sa dopadu Brexitu na opätovné otvorenie debaty o vytvorení spoločnej armády EÚ, projektu PESCO, či uprednostňovania a podporovania európskeho zbrojeného priemyslu, zaznelo aj veľké množstvo postrehov zo strany účastníkov a možných návrhov na uskutočnenie projektu spoločnej armády EÚ.

Poslednou časťou konferencie bola prezentácia záverečných prác účastníkov, ktorí mali možnosť vyskúšať si obhajobu s následnou spätnou väzbou zo strany hodnotiacej komisie. Tieto prezentácie prebiehali v rámci dvoch panelov, pričom v prvom paneli pozostávala hodnotiaca komisia z Bc. Kristíny Rusnákovej a Mgr. Dávida Kollára, PhD. a v druhom paneli posudzovali príspevky Bc. Daniel Katrinič a Mgr. Petra Jankovská. Voľba tém spočívala na účastníkoch konferencie, čo sa prejavilo variabilnosťou zahŕňajúcou široké spektrum súčasných problémov či historických udalostí v jednotlivých regiónoch sveta. Prezentácie sa zaoberali napríklad socio-ekonomickými príčinami rozpadu Juhoslávie, aktivitami Čínskej ľudovej republiky v Európe, problematikou Slovenských brancov, ale aj technologickými inováciami v oblasti obrany a bezpečnosti či pozitívami a negatívami priamych zahraničných investícií v SR. Plodná diskusia a reakcia študentov na prezentované záverečné práce potvrdzujú živý záujem o dianie nielen na domácej, ale aj medzinárodnej scéne.

Vo všeobecnosti by sme mohli toto podujatie zhodnotiť ako výborný štart pre organizovanie aj ďalších ročníkov v budúcnosti. Sme radi, že sa konferencie zúčastnili významní hostia, ktorých poučné príspevky boli veľkým prínosom pre rozšírenie odborných znalostí študentov a pevne veríme, že sa aj v nadchádzajúcom období stretneme pri realizácií ďalších aktivít CESA. Zároveň je možné konštatovať spokojnosť účastníkov konferencie, ktorá je pre nás znakom dobre odvedenej práce, motiváciou zlepšovať sa a pracovať s väčším nasadením na nových projektoch.

 

Vypracovali: Bc. Deniska Lavková a Bc. Katarína Králiková

=