print

Bratstvo Sigma Phi Kappa

Bratstvo Sigma Phi Kappa vzniklo ako reakcia na potrebu študentského spolku, ktorého základným cieľom by bola socializácia študentov pomocou ich spoločných aktivít a spolupráce medzi nimi.

Prvotná myšlienka na jeho vznik však uzrela svetlo sveta už ďaleko predtým ako bolo v novembri 2006 oficiálne založené. Jeho základným kameňom sa stalo kamarátstvo, dôvera a charakter zakladajúcich, ako aj novoprijatých členov. Dlhodobé kamarátske vzťahy sa tak pretavili do organizovanej formy, do ktorej už dlhú dobu smerovali. Ideami bratstva sú rovnosť a spolupatričnosť jeho členov ako aj všetkých študentov.

Svojimi aktivitami sa snaží o aktívne rozširovanie svojich ideí, ktoré sa odrážajú menovite v jeho cieľoch. Za postupným ale uvedomelým rozširovaním členskej základne sa skrýva snaha o vybudovanie silného vysokoškolského bratstva, schopného konkurovať ostatným spolkom a združeniam v boji o priazeň a podporu študentskej obce.

Ochota spolupracovať a otvorenosť novým iniciatívam a myšlienkam ho radí už na začiatku jeho cesty do nádejnej pozície, ktorá je základom pre jeho úspešnú budúcnosť.

Medzi základné ciele patria: väčšia socializácia, viac zábavy, rozšírenie členskej základne, nárast študentskej spolupráce, pokles nezainteresovanosti, ústup karierizmu, menej odmeranosti a egoizmu.

Aktivity sú širokého zamerania, hlavne je to organizácia turistických/lyžiarskych kurzov a pobytov pre študentov, organizácia študentských párty, podpora športových aktivít, spolupráca s ostatnými bratstvami a spolkami socializačného charakteru, publikačná činnosť (občasník „PARTA HREJ“), spoločenská osveta.

https://www.facebook.com/sigmaUMB/

=