print

Študentské organizácie

AIESEC

AIESEC je najväčšia študentmi riadená organizácia na svete. Poskytuje mladým ľuďom pole príležitostí v oblasti osobnostného a profesionálneho rozvoja. Vo svete pôsobí už vyše 60 rokov a je výnimočná tým, že je riadená študentmi a čerstvými absolventmi inštitúcií vyššieho vzdelania. Umožňuje študentom pracovať v multikultúrnom prostredí a spája top talenty z univerzít s firemným prostredím doma i vo svete. Cieľom AIESEC je poskytnúť mladým ľuďom priestor pre rozvoj ich potenciálu a líderských schopností.

www.vezmem.sk | www.aiesec.org/slovakia/BB/

ESN  Erasmus Student Network (ESN) je nezisková medzinárodná študentská organizácia. Našou úlohou je zastupovať zahraničných študentov, teda poskytovať im možnosť kultúrneho porozumenia a rozvoj osobnosti v súlade so zásadou – študent pomáha študentovi.12 000 členov z 350 lokálnych sekcií v 34 krajinách Európy sú študenti vysokých škôl a pôsobia ako dobrovoľníci. Poskytujeme služby a podporu 150 000 študentom.

www.esn.sk | umb.esn.sk

 Mladez v akcii Regionálne konzultačné centrum programu Mládež v akcii (RKC) sídli v CVČ – JUNIOR v Banskej Bystrici. Spolupracuje s Národnou agentúrou pri implementácii programu Európskej únie Mládež v akcii v rámci Banskobystrického kraja. Činnosť zabezpečuje regionálna konzultantka Mgr. Jarmila Lipková.

www.mladezvakcii.sk

SAC 

Slovenská atlantická komisia (SAC) je mimovládna organizácia, člen Asociácie atlantickej zmluvy, ktorej cieľom je podporovať konštruktívnu a aktívnu angažovanosť Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch s dôrazom na spoluprácu v euroatlantickej komunite, a efektívnu realizáciu bezpečnostnej a zahraničnej politiky SR. Jedným z vlajkových projektov SAC je magazín Euro-Atlantic Quarterly, ktorý vytvára edičná rada zložená prevažne zo študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Magazín, ktorý vychádza štyrikrát za rok, sa zameriava na otázky medzinárodnej politiky a bezpečnosti.

www.ata-sac.orgwww.globsec.orgwww.eaq.sk

 Opencoliseum Sme neobyčajne obyčajní študenti s akousi túžbou byť lepší a tvorivejší. Ľudia s chuťou pracovať aj mimo školského času, čo nám v dnešných lenivých časoch pridáva len plusové body. Oficiálne povedané, sme študentská organizácia s poetickým názvom THE OPEN

COLISEUM. „Open“ samozrejme každému evokuje čosi otvorené, prístupné všetkým a všetkému. Ľuďom i výzvam. „Coliseum“, ako definuje slovník cudzích slov, je veľká otvorená antická aréna, veľké divadlo, amfiteáter. Amfiteáter aj pre vás.
www.opencoliseum.org

 ELSA Lokálna skupina medzinárodnej organizácie študentov práva ELSA International. ELSA pôsobí ako nezávislá, nepolitická a nezisková organizácia združujúca viac ako 35 000 študentov a absolventov práva v 40 krajinách celého sveta a vo viac ako 200 lokálnych skupinách. ELSA vznikla v roku 1981 vo Viedni a na Právnickej fakulte pôsobí od roku 1996. Pôsobí taktiež na právnických fakultách v Bratislave, Trnave a v Košiciach.

www.bb.elsa.sk

Panta Rei  Spolok Panta Rei združuje študentov FPVaMV už 13ty rok. Je pomerne ťažké presne stanoviť, aké sú naše ciele. Našou hlavnou náplňou práce je vydávanie fakultného časopisu, ktorý informuje študentov o novinkách z našej alma mater. Panta Rei ale v prvom

rade plní funkciu zábavného čítania, ktoré je viac ako užitočné počas dlhých prednášok. Preto môžeme s čestným svedomím prehlásiť, že sme študenti, ktorých nielenže zaujíma dianie na svetovej politickej scéne, ale aj dianie na našej fakulte. To, čo máme na
srdci, podávame veľmi radi ďalej.
pantateam@gmail.com

 ICM ICM Banská Bystrica je občianske združenie, ktoré je riadnym členom ZIPCeM – Združenia informačných a poradenských centier mladých v SR. ZIPCeM v súčasnosti združuje 21 ICM-iek v Slovenskej republike. Činnosť ICM je zameraná na poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mladých ľudí vo veku 0 – 30 rokov. Jednou z prioritných činností ICM Banská Bystrica je spolupráca so všetkými typmi škôl na území mesta i regiónu Banská Bystrica, ktorú rozvíjame na báze viacerých aktivít. V rámci spolupráce so školami realizujeme výchovno-vzdelávací program zameraný na prevenciu voči sociálno-patologickým javom.

www.icm.sk

 EFPOLIT EFPOLIT je študentská organizácia pôsobiaca na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici od roku 1998. Jej hlavným cieľom je šírenie povedomia o francúzskom jazyku a kultúre, politike a postavení Francúzska prostredníctvom organizovania prednášok a podujatí. Členovia EFPOLIT-u sú predovšetkým študenti fakulty, ktorí popri štúdiu pracujú na svojom odbornom raste prostredníctvom mimoškolských aktivít a práce v spolku. Majú možnosť získavať skúsenosti s komunikáciou na vysokej úrovni (zastupiteľstvá a pracovníci zastupiteľstiev jednotlivých štátov na Slovensku, novinári, odborníci a analytici, pracovníci ministerstiev SR...), taktiež svojimi domácimi medzinárodnými kontaktmi poskytuje spolok svojim členom možnosti zúčastňovať sa podujatí na Slovensku i v zahraničí.

www.efpolit.org

 jefslovakia JEF SLOVAKIA je nezávislá, medzinárodná mládežnícka organizácia pôsobiaca na Slovensku ako jedna zo sekcii JEF EUROPE so sídlom v Bruseli. Naším zámerom je združovať mladých ľudí so záujmom o dianie v Európe a vytvárať priestor pre ich vzdelávanie a osobnostný rast, pričom sa vytvára sieť kontaktov a priateľských vzťahov. U nás nemusíš byť aktívnym členom na to, aby si využíval všetky JEF výhody! Tk sa pridaj k nám! Čakáme ťa!

www.jefslovakia.eu

EAC

Euroatlantické centrum je medzinárodne etablovaná nezávislá mimovládna organizácia, pôsobiaca v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky. Od svojho vzniku v roku 1999 prekonalo dlhú cestu v procese inštitucionalizácie od neformálneho študentského debatného klubu k rešpektovanej profesionálnej mimovládnej organizácie mladých akademikov a študentov. V spolupráci so svojimi partnermi – ministerstvami, medzinárodnými organizáciami, akademickými inštitúciami, či mimovládnymi organizáciami organizuje širokú škálu aktivít zahŕňajúcich organizovanie konferencií, expertných seminárov, prednášok a diskusií. Od svojho vzniku sa snaží prispievať k šíreniu myšlienok euroatlantickej spolupráce nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.
www.eac.sk

SIGMA PHI KAPPA 

Bratstvo Sigma Phi Kappa vzniklo ako reakcia na potrebu študentského spolku, ktorého základným cieľom by bola socializácia študentov pomocou ich spoločných aktivít a spolupráce medzi nimi. Svojimi aktivitami sa snaží o aktívne rozširovanie svojich ideí, ktoré sa odrážajú menovite v jeho cieľoch. Medzi základné ciele patria: väčšia socializácia, viac zábavy, rozšírenie členskej základne, nárast študentskej spolupráce, pokles nezainteresovanosti, ústup karierizmu, menej odmeranosti a egoizmu.

Facebook - SIGMA PHI KAPPA

EnviroFuture  Enviro Future je celouniverzitný spolok zameraný na ochranu životného prostredia. Našim hlavným cieľom je zaviesť separovaný zber odpadu na celej škole a prispieť tak nie len ku zdravšiemu životu študentov, ale aj ku zníženiu finančných nákladov jednotlivých fakúlt. Veď práve my študenti sme budúcnosťou našej Zeme.

Facebook – EnviroFuture | projekt.envirofuture@gmail.com

 Alma Mater

Alma mater je neziskovým projektom študentov a zopár absolventov, ktorého ambíciou je vniesť do študentskej obce kultivovanú, hodnotnú a rešpektovanú platformu, ktorá bude slúžiť všetkým vysokoškolským študentom v SR na rýchly prístup k relevantným informáciám a zároveň fungovať aj ako priestor na diskusiu zodpovedajúcu úrovni študentov VŠ.

www.alma-mater.sk

=