print

doc. PhDr. Peter Čajka, PhD.

  • Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent

Kancelária: 330
Telefón: 048 446 1713

Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica
SR

Email: peter.cajka@umb.sk

Pondelok-
Utorok10:30 - 11:30
Streda09:00 - 10:00
Štvrtok-
Piatok-

konzultácie po mailovej dohode

Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD., pôsobí na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB od roku 1999. Po skončení Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a získaním magisterského titulu v odbore humánna geografia a demogeografia, nastúpil v roku 1999 na doktorandské štúdium v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia na FPVaMV UMB. Toto štúdium úspešne ukončil v roku 2003. O päť rokov neskôr v roku 2008 získal v odbore medzinárodné vzťahy docentský titul.   

Počas svojho pôsobenia na fakulte v rokoch 2012 – 2016 zastával funkciu prodekana pre štúdiu.  Od 1. júla 2016 pôsobí ako prodekan pre vedu, výskum a rozvoj.

Je členom Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, členom Akademickej rady Vysoké škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha a Akademickej rady Vysokej školy evropských a regionálních studií v Českých Budějoviciach. Zároveň je aj členom Rady vysokých škôl Slovenskej republiky, členom redakčnej rady vedeckého recenzovaného časopisu „Working Papers“ a vedeckého recenzovaného časopisu „Současná Evropa a Česká republika“ Centra evropských studií Fakulty medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe, členom odborovej komisie pre študijný odbor doktorandského štúdia 3.3.17 na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity.  

Okrem toho pôsobí aj vo vedeckých a organizačných výboroch rôznych domácich i zahraničných konferencií, ako aj recenzent viacerých odborných monografií a príspevkov.

Pravidelne sa zúčastňuje na pracovných mobilitách v zahraničí, v rámci ktorých rozvíja vzájomné vzťahy fakulty so zahraničnými univerzitami. Osobne prispel k prehĺbeniu a rozvoju spolupráce s univerzitami v Česku a Srbsku. V oblasti rozvoja študijných programov participoval pri tvorbe dokumentov v procese komplexnej akreditácie FPVaMV UMB, ako aj pri príprave spoločných študijných programov so zahraničnými univerzitami.

Vo svojej vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti sa dlhodobo orientuje  na problematiku  regionálneho rozvoja a regionálnej politiky, ako v podmienkach Európskej únie, tak aj na Slovensku. V oblasti problematiky teritoriálnych štúdií sa zameriava na európsky priestor a priestor Severnej Ameriky. Súčasne sa taktiež venuje aj špecifickým problémom demografie s dopadom ako na globálnu, národnú, tak aj na regionálnu úroveň. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti pravidelne prezentuje na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách a učiteľských mobilitách. Zároveň je aj úspešným riešiteľom a spoluriešiteľom mnohých vedeckých projektov.

=