print

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., MBA

  • Katedra bezpečnostných štúdií
  • Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, koordinátor CEEPUS
  • Docent

Kancelária: 316
Telefón: 048 446 1616

Kuzmanyho 1
974 00 Banska Bystrica
SVK

Email: rastislav.kazansky@umb.sk

Pondelok-
Utorok13:00 - 15:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Konzultácie mimo stránkových hodín je možné uskutočniť iba výhradne po vzájomnej dohode s vyučujúcim.

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. MBA je vedúcim Katedry bezpečnostných štúdií na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, kde sa zaoberá vedením prednášok, seminárov a konzultácií ako v dennej, tak aj v externej forme štúdia nielen v slovenskom ale aj anglickom jazyku. Od roku 2014 je docentom Katedry bezpečnostných štúdií v odbore 3.1.5 Medzinárodné vzťahy. V súčasnosti sa profesijne venuje pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v rámci predmetov Teória a prax geopolitiky, Geopolitics of Central European Region,  Bezpečnostná politika - Teória konfliktov, Peace and Conflict Studies. Súčasne sa venuje publikačnej činnosti z oblasti teórie medzinárodných vzťahov, bezpečnosti a histórie. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií, spoluautorom niekoľkých kolektívnych vedeckých monografií, učebníc, mnohých vedeckých štúdií a článkov z oblasti medzinárodných vzťahov, politológie a histórie. Aktívne a pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií doma i v zahraničí.  Bol vedúcim riešiteľom univerzitného grantu UMB UGA „Komparatívna analýza rozvoja regiónov Európy v procese budovania poznatkovo-orientovanej spoločnosti. (Aplikácia prístupov v podmienkach SR)" a spoluriešiteľom niekoľkých vedeckovýskumných grantov VEGA, Visegradského fondu a Centra excelentnosti. V roku 2010 absolvoval prednáškový pobyt na Metropolitnej Univerzite Praha v rámci programu Erasmus. V roku 2010 absolvoval odborný certifikovaný kurz v rámcvi celoživotného vzdelávania na Akadémii Ozbrojených Síl v Liptovskom Mikuláši „Tvorba a realizácia bezpečnostnej a obrannej politiky štátu". V roku 2011 absolvoval prednáškové pobyty na Sliezskej Univerzite v Katowiciach a na Univerzite obrany v Brne. V roku 2012 a 2013 prednášal na Vysokej škole evropských a regionálních studií v Českých Budějoviciach a na Vysokej škole mezinárodních a veřejných vztahu v Prahe. Na Akadémii Ozbrojených Síl SR v Liptovskom Mikuláši prednášal v roku 2013 až doposiaľ vrámci viacerých kurzov okrem iného v rámci Kurzu Národnej bepečnsoti, Geopolitiky .... V roku 2014 prednášal na partnerských inštitúciách na Univerzite v Dubrovniku v rámci programu Erazmus Plus a na Filozofickej Fakulte Univerzity Palackého v rámci štipendijného programu CEEPUS. V roku 2015 absolvoval mesačný prednáškový a výskumný pobytz na Fakulte bezpečnostných štúdií Belehradskej Univerzity. Počnúc rokom 2015 až doposiaľ zintenzívnil svoju prednáškovú činnosť na partnerských inštitúciách v Českých Budějoviciach Prahe, Olomouci, Kilecoch, Belehrade, Novom Sade, Podgorici, Mostare, Dubrovniku kde pravidelne realizuje prednášky ale aj výskumné pobyty. V rokoch 2015-2018 pravidelne vystupuje a prednáša na partnerských vysokých školách v Belehrade, Podgorici, Dubrovniku, Chorzowe, Kielcoch a Českých Budějoviciach. Zároveň sa tvorivo podieľa na internacionalizácii štúdia v rámci Double degree Bezpečnostné štúdiá na Univerzite v Sarajeve (BiH).

Okrem pôsobenia vo viacerých medzinárodných a naárodných projektoch týkajúcich sa národnej a medzinárodnej bezopečnosti, krizovému manažmentu a inovácii štúdia je v súčasnosti zodpovedným vedúcim riešiteľom projektu VEGA č. 1/0545/17 venovanej transformácii bezpečnostného prostredia. V roku 2017 získal po úspešnom ukončení štúdia a obhajobe záverečnej práce manažérsky titul Executive Master of Business Administration (MBA) na Wyzsej Szkóle Menedžerskej vo Varšave. Štúdium bolo realizované na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 

 

Pôsob

člen medzinárodnej organizácie The Academy of Safety and Bases of Health,  Kiyev, Ukraine

člen Institute for National and International Security I N I S , Belgrade, Serbia

 

člen redakčnej rady časopisu Kultura Bezpecieństwa – Wysza Szkóla Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” Krakov

člen redakčnej rady časopisu Exclusive Marketing

člen redakčnej rady časopisu MAD Magazine of Aviation Development

člen redakčnej rady časopisu Political Science Forum – TNUAD Trenčín

 

člen Akademického senátu FPVaMV UMB

člen Vedeckej rady FPVaMV UMB

 

držiteľ ocenení

medaila Fair Play Slovenského Olympijského Výboru SR

pamätnej medaile VŠBM Košice za rozvoj vysokej školy a bezpečnostného vzdelávania v SR.

=