print

Koordinátori fakulty

Fakultný koordinátor kreditového štúdia:

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Katedroví koordinátori kreditového štúdia:

PaedDr. Mária Rošteková, PhD. - Katedra cudzích jazykov a medzinárodnej komunikácie

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD. - Katedra politológie

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. - Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. - Katedra bezpečnostných štúdií

Koordinátor frankofónneho magisterského štúdia

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

Koordinátor magisterského štúdia v anglickom jazyku

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

(kontaktná osoba pre magisterské štúdium v anglickom jazyku - Mgr. Lucia Husenicová, PhD.)

Koordinátor na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Mária Badinská, PhD.

Koordinátor pre mobility v programoch Erasmus+

Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Koordinátori pre študentské pôžičky, motivačné a sociálne štipendiá a iné sociálne potreby študenta

Bc. Anna Kyseľová

Bc. Anna Čunderlíková

Eva Žalmanová

=