print

Zápis predmetov pre akademický rok 2018/2019

Oznamujeme študentom 1. a 2. roku bakalárskeho štúdia, 1. roku magisterského štúdia, 1. a 2. roku doktorandského štúdia,že zápis predmetov pre akademický rok 2018/2019 je od 3.4.2018 do 30.4.2018.

Po vytvorení zápisného listu na akademický rok si zvoľte predmety zo svojho študijného plánu vo všetkých kategóriách - povinné, povinne voliteľné, výberové a predmety štátnych skúšok.

Externí študenti si zapíšu povinné predmety. Povinne voliteľné a výberové predmety si  budú  prihlasovať v septembri.

Od 2.5. 2018 do 15. 5. 2018 bude prebiehať zápis predmetov podľa záujmu študentov z ponuky predmetov  iného programu alebo z ponuky predmetov na inej fakulte UMB.

Zároveň upozorňujeme študentov, aby v termíne od 15.6. 2018 do 15.7. 2018 vykonali elektronický zápis na akademický rok v súlade s Pokynmi pre elektronický zápis, ktoré boli zaslané do správ v AISe.

Študijné oddelenie FPVMV

=