print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Proces socializácie v období dospelosti nazývame:

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá:

Premena vstupov na výstupy je:

Ktorý z nasledovných európskych štátov je monarchia?

Horizontálna deľba štátnej moci:

NATO vzniklo v roku:

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

Práca, pôda a kapitál označujú:

Štátnym symbolom Slovenskej republiky nie je:

Základ európskeho písma nájdeme v:

Ktorý z nasledujúcich štátov je sultanát?

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

Čo je Charta OSN?

Predchodkyňou OSN bola:

Základnou jednotkou miestnej správy je:

Čo je anexia?

Panónska nížina je súčasťou územia:

Základy teórie deľby moci položil:

V ktorom roku sa zjednotilo Nemecko v 19.storočí?

=