print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Kultúru v sociológii delíme na:

Čo je Charta OSN?

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

Horizontálna deľba štátnej moci:

Opak deflácie je:

Pojmom sociálna mobilita označujeme v sociológii

Ktorý z uvedených štátov patrí do skupiny krajín pod označením BRIC?

Čo je NAFTA?

Premena vstupov na výstupy je:

Miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt na výmenu statkov, nazývame:

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

Ktorý z nasledovných európskych štátov je monarchia?

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

Polyhistor je:

Archimedovi zo Syrakúz sa pripisuje výrok:

NATO vzniklo v roku:

Ekonomikou ako celkom, ale aj jej prvkami, sa zaoberá:

Predmetom referenda môže podľa Ústavy Slovenskej republiky byť aj problematika:

Ktorý z nasledujúcich štátov je sultanát?

=