print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Opak deflácie je:

V ktorej oblasti Slovenska nájdeme kopanice?

Základnou jednotkou miestnej správy je:

Kultúru v sociológii delíme na:

Základy teórie deľby moci položil:

Ktorá kráľovská dynastia nevládla v Anglicku:

Archimedovi zo Syrakúz sa pripisuje výrok:

Ktorý z nasledovných európskych štátov je monarchia?

Predmetom referenda môže podľa Ústavy Slovenskej republiky byť aj problematika:

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

Ktorý z nasledujúcich štátov je sultanát?

Štátnym symbolom Slovenskej republiky nie je:

Čas medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy sa nazýva:

Čo je anexia?

Proces socializácie v období dospelosti nazývame:

V ktorých dvoch rokoch bola Slovenská republika nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN?

Práca, pôda a kapitál označujú:

Panónska nížina je súčasťou územia:

V ktorom roku sa zjednotilo Nemecko v 19.storočí?

=