print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Čo je NAFTA?

Sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky sa nachádza:

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá:

NATO vzniklo v roku:

V ktorej oblasti Slovenska nájdeme kopanice?

Základ európskeho písma nájdeme v:

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

Pojmom sociálna mobilita označujeme v sociológii

Štátnym symbolom Slovenskej republiky nie je:

Čas medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy sa nazýva:

Čo je Charta OSN?

Sociálna stratifikácia znamená:

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Čo je UNESCO?

Druhá svetová vojna skončila kapituláciou Japonska:

Ktorý z nasledujúcich štátov je sultanát?

Základy teórie deľby moci položil:

Ktorá kráľovská dynastia nevládla v Anglicku:

Proces socializácie v období dospelosti nazývame:

Predchodkyňou OSN bola:

=