print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Čo je UNESCO?

Predmetom referenda môže podľa Ústavy Slovenskej republiky byť aj problematika:

Práca, pôda a kapitál označujú:

Čas medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy sa nazýva:

Čo je NAFTA?

Čo je anexia?

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Základy teórie deľby moci položil:

Ekonomikou ako celkom, ale aj jej prvkami, sa zaoberá:

Horizontálna deľba štátnej moci:

Opak deflácie je:

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá:

NATO vzniklo v roku:

Sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky sa nachádza:

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

Proces socializácie v období dospelosti nazývame:

Ktorý z uvedených štátov patrí do skupiny krajín pod označením BRIC?

Čo je Charta OSN?

Pasívne volebné právo znamená:

=