print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Polyhistor je:

Práca, pôda a kapitál označujú:

Archimedovi zo Syrakúz sa pripisuje výrok:

Ktorý z nasledujúcich štátov je sultanát?

Kultúru v sociológii delíme na:

Panónska nížina je súčasťou územia:

V ktorých dvoch rokoch bola Slovenská republika nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN?

Miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt na výmenu statkov, nazývame:

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

Pojmom sociálna mobilita označujeme v sociológii

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

Čo je anexia?

NATO vzniklo v roku:

Ekonomikou ako celkom, ale aj jej prvkami, sa zaoberá:

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Predmetom referenda môže podľa Ústavy Slovenskej republiky byť aj problematika:

Sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky sa nachádza:

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá:

Základnou jednotkou miestnej správy je:

Druhá svetová vojna skončila kapituláciou Japonska:

=