print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Archimedovi zo Syrakúz sa pripisuje výrok:

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

Sociálna stratifikácia znamená:

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

V ktorom roku sa zjednotilo Nemecko v 19.storočí?

Pojmom sociálna mobilita označujeme v sociológii

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Práca, pôda a kapitál označujú:

Opak deflácie je:

Druhá svetová vojna skončila kapituláciou Japonska:

Ekonomikou ako celkom, ale aj jej prvkami, sa zaoberá:

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá:

Čo je UNESCO?

Predmetom referenda môže podľa Ústavy Slovenskej republiky byť aj problematika:

Predchodkyňou OSN bola:

Polyhistor je:

Premena vstupov na výstupy je:

Ktorý z uvedených štátov patrí do skupiny krajín pod označením BRIC?

Základnou jednotkou miestnej správy je:

Kultúru v sociológii delíme na:

=