print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

Archimedovi zo Syrakúz sa pripisuje výrok:

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

Ktorý z nasledujúcich štátov je sultanát?

V ktorej oblasti Slovenska nájdeme kopanice?

Opak deflácie je:

NATO vzniklo v roku:

Základy teórie deľby moci položil:

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

Čo je anexia?

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá:

Pojmom sociálna mobilita označujeme v sociológii

V ktorých dvoch rokoch bola Slovenská republika nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN?

Druhá svetová vojna skončila kapituláciou Japonska:

Základ európskeho písma nájdeme v:

Pasívne volebné právo znamená:

Horizontálna deľba štátnej moci:

Ktorý z nasledovných európskych štátov je monarchia?

Práca, pôda a kapitál označujú:

Predmetom referenda môže podľa Ústavy Slovenskej republiky byť aj problematika:

=