print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Kultúru v sociológii delíme na:

Sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky sa nachádza:

Premena vstupov na výstupy je:

Čo je Charta OSN?

Čas medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy sa nazýva:

Ktorý z nasledujúcich štátov je sultanát?

Polyhistor je:

Základy teórie deľby moci položil:

Práca, pôda a kapitál označujú:

Štátnym symbolom Slovenskej republiky nie je:

Sociálna stratifikácia znamená:

Proces socializácie v období dospelosti nazývame:

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

Panónska nížina je súčasťou územia:

V ktorej oblasti Slovenska nájdeme kopanice?

Predmetom referenda môže podľa Ústavy Slovenskej republiky byť aj problematika:

Pasívne volebné právo znamená:

Ekonomikou ako celkom, ale aj jej prvkami, sa zaoberá:

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

=