print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Základ európskeho písma nájdeme v:

Ktorý z nasledujúcich štátov je sultanát?

Práca, pôda a kapitál označujú:

Čo je NAFTA?

V ktorej oblasti Slovenska nájdeme kopanice?

Horizontálna deľba štátnej moci:

Čas medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy sa nazýva:

Predchodkyňou OSN bola:

Opak deflácie je:

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

Štátnym symbolom Slovenskej republiky nie je:

Pojmom sociálna mobilita označujeme v sociológii

Druhá svetová vojna skončila kapituláciou Japonska:

Ktorý z uvedených štátov patrí do skupiny krajín pod označením BRIC?

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá:

Ekonomikou ako celkom, ale aj jej prvkami, sa zaoberá:

Sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky sa nachádza:

NATO vzniklo v roku:

Ktorá kráľovská dynastia nevládla v Anglicku:

=