print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Pojmom sociálna mobilita označujeme v sociológii

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Ekonomikou ako celkom, ale aj jej prvkami, sa zaoberá:

V ktorej oblasti Slovenska nájdeme kopanice?

Ktorý z uvedených štátov patrí do skupiny krajín pod označením BRIC?

Základnou jednotkou miestnej správy je:

Čas medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy sa nazýva:

Panónska nížina je súčasťou územia:

Druhá svetová vojna skončila kapituláciou Japonska:

Horizontálna deľba štátnej moci:

Ktorý z nasledujúcich štátov je sultanát?

Kultúru v sociológii delíme na:

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá:

Predchodkyňou OSN bola:

Predmetom referenda môže podľa Ústavy Slovenskej republiky byť aj problematika:

Archimedovi zo Syrakúz sa pripisuje výrok:

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

NATO vzniklo v roku:

Sociálna stratifikácia znamená:

=