print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Pasívne volebné právo znamená:

Archimedovi zo Syrakúz sa pripisuje výrok:

Ktorá kráľovská dynastia nevládla v Anglicku:

Proces socializácie v období dospelosti nazývame:

Ktorý z nasledovných európskych štátov je monarchia?

Panónska nížina je súčasťou územia:

Čo je anexia?

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá:

Čo je Charta OSN?

Čo je UNESCO?

V ktorej oblasti Slovenska nájdeme kopanice?

Základnou jednotkou miestnej správy je:

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

Premena vstupov na výstupy je:

Základy teórie deľby moci položil:

NATO vzniklo v roku:

Čas medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy sa nazýva:

Základ európskeho písma nájdeme v:

Ekonomikou ako celkom, ale aj jej prvkami, sa zaoberá:

Kultúru v sociológii delíme na:

=