print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Ktorý z uvedených štátov patrí do skupiny krajín pod označením BRIC?

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

NATO vzniklo v roku:

V ktorých dvoch rokoch bola Slovenská republika nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN?

Sociálna stratifikácia znamená:

Sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky sa nachádza:

Ktorá kráľovská dynastia nevládla v Anglicku:

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

Panónska nížina je súčasťou územia:

Ktorý z nasledujúcich štátov je sultanát?

Základ európskeho písma nájdeme v:

Čas medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy sa nazýva:

Miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt na výmenu statkov, nazývame:

Čo je Charta OSN?

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá:

Archimedovi zo Syrakúz sa pripisuje výrok:

Čo je UNESCO?

Predmetom referenda môže podľa Ústavy Slovenskej republiky byť aj problematika:

Horizontálna deľba štátnej moci:

=