print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Ktorá kráľovská dynastia nevládla v Anglicku:

Premena vstupov na výstupy je:

Práca, pôda a kapitál označujú:

Kultúru v sociológii delíme na:

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Základnou jednotkou miestnej správy je:

NATO vzniklo v roku:

Ktorý z nasledujúcich štátov je sultanát?

Čo je NAFTA?

Miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt na výmenu statkov, nazývame:

Sociológia ako veda bola založená A. Comtom:

Proces socializácie v období dospelosti nazývame:

V ktorých dvoch rokoch bola Slovenská republika nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN?

Štátnym symbolom Slovenskej republiky nie je:

Ktorý z nasledovných európskych štátov je monarchia?

Archimedovi zo Syrakúz sa pripisuje výrok:

Panónska nížina je súčasťou územia:

Predmetom referenda môže podľa Ústavy Slovenskej republiky byť aj problematika:

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

Polyhistor je:

=