print

Otestujte sa! - SIMULAČNÝ TEST NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Ktorý z nasledovných európskych štátov je monarchia?

A.Hitler sa dostal k moci v roku?

Ekonomikou ako celkom, ale aj jej prvkami, sa zaoberá:

Predchodkyňou OSN bola:

Základnou jednotkou miestnej správy je:

Štátnym symbolom Slovenskej republiky nie je:

Sokratove myšlienky literárne spracoval jeho žiak:

Sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky sa nachádza:

Najvyšší výkonný orgán Slovenskej republiky je:

Čas medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy sa nazýva:

Pojmom sociálna mobilita označujeme v sociológii

V ktorých dvoch rokoch bola Slovenská republika nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN?

Predmetom referenda môže podľa Ústavy Slovenskej republiky byť aj problematika:

Kultúru v sociológii delíme na:

Základ európskeho písma nájdeme v:

Miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt na výmenu statkov, nazývame:

Archimedovi zo Syrakúz sa pripisuje výrok:

NATO vzniklo v roku:

Polyhistor je:

Ústava Slovenskej republiky bola prijatá:

=