Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2017/2018. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o priznaných právach doručených Univerzite Mateja Bela po komplexnej akreditácii,  zverejňujeme aktuálnu ponuku študijných programov, možnosti a podmienky štúdia a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2017/2018.  

Fakulta

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia

FPVaMV

politológia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

25

FPVaMV

medzinárodné vzťahy

D

Bc.

3

Banská Bystrica

110

Bc. denné spolu

135

FPVaMV

politológia

E

Bc.

4

Banská Bystrica

10

FPVaMV

medzinárodné vzťahy

E

Bc.

4

Banská Bystrica

10

Bc. externé spolu

20

FPVaMV

politológia

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

20

FPVaMV

politológia v anglickom jazyku

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

FPVaMV

medzinárodné vzťahy

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

90

FPVaMV

medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

FPVaMV

európske štúdiá

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

10

FPVaMV

bezpečnostné štúdiá

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

20

Mgr. denné spolu

150

FPVaMV

politológia

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

10

FPVaMV

európske štúdiá

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

10

FPVaMV

medzinárodné vzťahy

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

10

FPVaMV

bezpečnostné štúdiá

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

10

Mgr. externé spolu

40

FPVaMV spolu

345

 

Doktorandské štúdium

Politológia                                                    D, E                        3             PhD.                       3, 4 roky

Medzinárodné vzťahy                                    D, E                        3             PhD.                       3, 4 roky

 

  • Na každý program a na každý stupeň štúdia  je potrebné zaslať prihlášku osobitne.
  • Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok.
  • Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.
  • Prijímacie konanie na denné a externé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch, ktoré sú uskutočňované  v inom ako v štátnom jazyku prebieha administratívnym spôsobom. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia na základe doručenej prihlášky, životopisu, dokladu o ukončení predchádzajúceho stupňa štúdia alebo jeho ekvivalentu a dokladu potvrdzujúceho jazykovú zručnosť uchádzača.
  • Na všetky príslušné študijné programy v inom ako štátnom jazyku v súlade s aktuálnou smernicou o školnom na UMB v Banskej Bystrici sa vzťahuje povinnosť úhrady školného.Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a podľa § 106 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela