Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia, ktorý získal akademický titul magister, môže vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Uchádzač na základe samostatného štúdia musí preukázať, že má v študijnom odbore hlbšie vedomosti a je spôsobilý samostatne si osvojovať nové poznatky vedy a praxe, navyše je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Po vykonaní skúšky Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela udeľuje akademický titul:

  • doktor filozofie (PhDr.)

Na fakulte je možné realizovať rigorózne konanie v nasledovných študijných programoch:

 

 


Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela