print

Doktorandské štúdium

Uchádzač o denné a externé doktorandské štúdium na FPVaMV v akreditovanom študijnom programe medzinárodné vzťahy a v študijnom programe politológia, musí mať ukončené magisterské štúdium. Prihlášku na prijímacie skúšky,  kópiu dokladu o zaplatení stanoveného poplatku, ako aj písomný projekt dizertačnej práce je potrebné doručiť na študijné oddelenie FPVaMV UMB do 15. júna 2018. Overenú kópiu magisterského diplomu je možné priniesť priamo na prijímacie skúšky.

 

Prijímacia skúška pozostáva z obhajoby projektu dizertačnej práce.

Obsahom odbornej prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie predpokladov uchádzača na riešenie problematiky dizertačnej práce, na ktorú sa hlási. K tejto časti skúšky predkladá uchádzač projekt dizertačnej práce v rozsahu 10 normostrán (formálne náležitosti: typ písma: Times New Roman, veľkosť písma: 12, riadkovanie: 1,5, všetky okraje: 2,5 cm, literatúra podľa STN). Súčasťou prijímacej skúšky bude aj preverenie uvedených znalostí vo zvolených svetových jazykoch. V prípade študijného programu medzinárodné vzťahy je to z dvoch cudzích jazykov a v prípade študijného programu politológia je to z jedného cudzieho jazyka.

 

Projekt dizertačnej práce v slovenskom jazyku musí obsahovať:

  • titulný list s názvom vysokej školy a fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, názov vybranej témy dizertačnej práce s podnadpisom „Návrh projektu dizertačnej práce“, meno, priezvisko a tituly uchádzača, názov študijného odboru, resp. programu, formu štúdia, na ktorú sa uchádzač hlási, meno, priezvisko a tituly školiteľa, rok;
  • zdôvodnenie motívov výberu témy dizertačnej práce, vymedzenie základných smerov a cieľov dizertačnej práce, popis metód uvažovaných pri spracovaní témy dizertačnej práce, stručnú charakteristiku súčasného stavu poznania problematiky dizertačnej práce spracovanú na základe odbornej literatúry.

 

Pre projekt dizertačnej práce v príslušnom svetovom jazyku platí podobná štruktúra.

Hodnotenie uchádzačov a prijímanie na 3. stupeň štúdia:

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých menuje dekan FPVaMV.

Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadnutí. Na základe hodnotenia jednotlivých uchádzačov určí poradie úspešnosti. O prijatí či neprijatí uchádzačov rozhodne dekan fakulty na základe stanoviska prijímacej komisie do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.

Školné za externé doktorandské štúdium je 1.500,-- € ročne.