print

Ponuka štúdia pre akademický rok 2019/2020

akulta v AR 2019/2020 ponúka nasledovné akreditované študijné programy:

 V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2019/2020. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o priznaných právach doručených Univerzite Mateja Bela po komplexnej akreditácii,  zverejňujeme aktuálnu ponuku študijných programov, možnosti a podmienky štúdia a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2019/2020.  

Fakulta

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia

FPVaMV

politológia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

20

FPVaMV

medzinárodné vzťahy

D

Bc.

3

Banská Bystrica

100

FPVaMV

politológia v anglickom jazyku

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

FPVaMV

medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

Spolu 1. stupeň denné

130

FPVaMV

politológia

E

Bc.

4

Banská Bystrica

10

FPVaMV

medzinárodné vzťahy

E

Bc.

4

Banská Bystrica

10

Spolu 1. stupeň externé

20

FPVaMV

politológia

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

20

FPVaMV

politológia v anglickom jazyku

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

FPVaMV

medzinárodné vzťahy

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

80

FPVaMV

medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

FPVaMV

medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku (spoločný študijný program)

D

Mgr.

2.

Krakov

Brno

Pécs

Banská Bystrica

5

FPVaMV

európske štúdiá

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

10

FPVaMV

európske štúdiá v anglickom jazyku

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

FPVaMV

bezpečnostné štúdiá

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

20

FPVaMV

bezpečnostné štúdiá v anglickom jazyku

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

Spolu 2. stupeň denné 

155

FPVaMV

politológia

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

10

FPVaMV

európske štúdiá

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

10

FPVaMV

medzinárodné vzťahy

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

10

FPVaMV

bezpečnostné štúdiá

E

Mgr.

3

Banská Bystrica

10

Spolu 2. stupeň externé 

40

SPOLU

345

 

3. stupeň štúdia

Fakulta

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

FPVaMV

politológia

D

PhD.

3

Banská Bystrica

FPVaMV

politológia

E

PhD.

4

Banská Bystrica

FPVaMV

medzinárodné vzťahy

D

PhD.

3

Banská Bystrica

FPVaMV

medzinárodné vzťahy

E

PhD.

4

Banská Bystrica

 

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

 

Na každý program a na každý stupeň štúdia  je potrebné zaslať prihlášku osobitne.

Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok.

Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.

 

Prijímacie konanie na denné a externé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch, ktoré sú uskutočňované  v inom ako v štátnom jazyku prebieha administratívnym spôsobom. O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia na základe doručenej prihlášky, životopisu, dokladu o ukončení predchádzajúceho stupňa štúdia alebo jeho ekvivalentu a dokladu potvrdzujúceho jazykovú zručnosť uchádzača.

Na všetky príslušné študijné programy v inom ako štátnom jazyku v súlade s aktuálnou smernicou o školnom na UMB v Banskej Bystrici sa vzťahuje povinnosť úhrady školného.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.