print

Školné za externé štúdium a za štúdium v inom ako štátnom jazyku v akademickom roku 2019/2020

  • FPVaMV UMB v Banskej Bystrici ponúka externé štúdium v slovenskom jazyku na akademický rok 2019/2020 v týchto akreditovaných študijných programoch:

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Štandardná dĺžka štúdia

Poplatok za školné

politológia     

E

Bc.

4

800,- €

medzinárodné vzťahy

E

Bc.

4

800,- €

politológia

E

Mgr.

3

1100,- €

medzinárodné vzťahy

E

Mgr.

3

1100,- €

bezpečnostné štúdiá

E

Mgr.

3

1100,- €

politológia

E

PhD.

4

1500,- €

medzinárodné vzťahy

E

PhD.

4

1500,- €

 

  • Výška školného za študijný program uskutočňovaný výlučne v inom ako štátnom jazyku na FPVMV:

1. stupeň 1500,- €

2. stupeň 2000,- €

3. stupeň 2500,- €

 

=