print

Bakalárske štúdium

Uchádzač o denné a externé bakalárske štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici (FPVaMV UMB) musí mať ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou a musí preukázať potrebnú spôsobilosť pre zvolené  štúdium.

Prihlášku na štúdium, požadované dokumenty a kópiu dokladu o zaplatení stanoveného poplatku, musí poslať uchádzač do 31. 3. 2020 na adresu: Študijné oddelenie FPVaMV UMB, Kuzmányho l, 974 01 Banská Bystrica.

Uchádzači o 2. kolo prijímacích skúšok pre všetky študijné programy v dennej a externej forme štúdia pošlú prihlášku a ostatné požadované dokumenty na študijné oddelenie do        15. 6. 2020.

V prípade, ak uchádzač o štúdium neabsolvoval maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a prihlasuje sa na štúdium študijného programu, ktorý je uskutočňovaný v slovenskom jazyku, najneskôr v deň zápisu na štúdium predloží overenú kópiu dokladu potvrdzujúceho znalosť slovenského jazyka na úrovni B1.

 

Informácie pre uchádzačov, ktorí maturujú v roku podania prihlášky na štúdium – 2019/2020

 

Prihláška na bakalárske štúdium musí obsahovať potvrdenie strednej školy, na ktorej uchádzač v čase podania prihlášky študuje, o dosiahnutom študijnom priemere za každý rok štúdia na strednej škole okrem maturitného u uchádzača, ktorý maturuje v roku 2019/2020.

V prípade, že uchádzač o denné a externé bakalárske štúdium má študijný priemer za všetky roky štúdia na strednej škole okrem maturitného ročníka nižší ako 1,50 (vrátane), bude podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov.

Podmienky pre zápis na štúdium uchádzač splní, ak do 8. júna 2020 – pre prvé kolo alebo do 7. júla 2020 – druhé kolo (prípadne do dňa zápisu) zašle na FPVaMV overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

 

Informácie pre uchádzačov, ktorí maturovali pred akademickým rokom 2019/2020

 

Uchádzač o štúdium predloží spolu s prihláškou na štúdium overené kópie vysvedčení za všetky roky štúdia, vrátane maturitného vysvedčenia.  

V prípade, že uchádzač o denné a externé bakalárske štúdium má študijný priemer za všetky roky štúdia na strednej škole okrem maturitného ročníka nižší ako 1,50 (vrátane), bude podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov.

 

Všeobecné informácie pre uchádzačov na 1. stupeň štúdia

 

Na štúdium bude prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom aj ten uchádzač, ktorý dosiahne v ktoromkoľvek termíne v školskom roku 2019/2020 v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP)celkový percentil 50 (vrátane), alebo vyšší. Testy možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio. Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na  www.scio.sk/nps.

Všetci ostatní uchádzači sa podrobia písomnej prijímacej skúške a overenú kópiu maturitného vysvedčenia prinesú na prijímacie skúšky.

Uchádzači, ktorí maturujú v roku podania prihlášky, predložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia do 8. 6. 2020 pre prvé kolo a do 7. 7. 2020 pre druhé kolo. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôžu byť na štúdium prijatí.

 

Písomná prijímacia skúška v 1. stupni štúdia:

V študijnom programe politológia (v dennej a externej forme) prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej štruktúre:

a)    60 otázok z týchto tematických okruhov: politológia, dejiny,  sociológia, ekonomická teória, právo, kulturológia, aktuálne otázky vnútornej a zahraničnej politiky;

b)   ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí jeden cudzí jazyk. V prijímacom teste vyplní len 20 otázok z jazyka, ktorý si zvolil. Výber a poradie cudzích jazykov uchádzač uvedie na  titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ štúdium – bakalárske štúdium“.

 

V študijnom programe medzinárodné vzťahy (v dennej a externej forme) prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej štruktúre:

a)    60 otázok v slovenskom jazyku z týchto tematických okruhov: politológia, dejiny, medzinárodné vzťahy,  geografia,  kulturológia, ekonomická teória, aktuálne otázky vnútornej a zahraničnej politiky;

b)   ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho,  20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí dva cudzie jazyky. V prijímacom teste však vyplní len po 20 otázok z tých dvoch cudzích jazykov, ktoré si zvolil. Výber a poradie cudzích jazykov uchádzač uvedie na  titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ štúdium – bakalárske štúdium“.

 

O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia na základe umiestnenia uchádzača v absolútnom poradí podľa počtu získaných bodov z kombinovaného všeobecnovedomostného testu.

Výsledky prijímacej skúšky sú zverejňované na internetovej stránke a informačnej tabuli fakulty v deň jej konania.

 

Školné za externé bakalárske štúdium je 950,-- € ročne.