print

Magisterské štúdium

Uchádzač o denné a externé magisterské štúdium na FPVaMV UMB v akreditovanom študijnom programe musí mať ukončené bakalárske štúdium. 

Prihlášku na štúdium spolu s overenými kópiami dokladov o ukončení predchádzajúceho stupňa štúdia a kópiou dokladu o zaplatení stanoveného poplatku je potrebné poslať do        31. 3. 2020 na adresu: Študijné oddelenie FPVaMV UMB, Kuzmányho l, 974 01 Banská Bystrica.

Uchádzači o 2. kolo prijímacích skúšok pre všetky študijné programy v dennej a externej forme štúdia  pošlú prihlášku a ostatné požadované dokumenty na študijné oddelenie do      15. 6. 2020.

V prípade, ak uchádzač o štúdium neabsolvoval maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a prihlasuje sa na štúdium študijného programu, ktorý je uskutočňovaný v slovenskom jazyku, najneskôr v deň zápisu na štúdium predloží overenú kópiu dokladu potvrdzujúceho znalosť slovenského jazyka na úrovni B1.

 

V prípade, ak uchádzač predloží výpis absolvovaných skúšok za bakalárske štúdium  potvrdený príslušným študijným oddelením a jeho vážený študijný priemer za všetky roky bakalárskeho stupňa štúdia je nižší ako je 1,50 (vrátane), bude pre študijné programy medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, politológia podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov.

Podmienky pre zápis na štúdium uchádzač splní, ak do 10. 6. 2020 (pre prvý termín) alebo do 7. 7. 2020 (pre druhý termín), prípadne do dňa zápisu zašle na študijné oddelenie FPVaMV UMB potvrdenie o ukončení bakalárskeho štúdia alebo overenú kópiu bakalárskeho diplomu (spolu s dodatkom k diplomu). Potvrdenie o ukončení štúdia alebo overenú kópiu bakalárskeho diplomu (spolu s dodatkom k diplomu) je možné priniesť priamo na prijímacie skúšky.

Všetci ostatní uchádzači sa podrobia písomnej prijímacej skúške.

 

Písomná prijímacia skúška v 2. stupni štúdia

V študijnom programe politológia (v dennej a externej forme) písomná prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej obsahovej štruktúre:

a)    60 otázok z odboru politológia v slovenskom jazyku obsahovo zameraných na povinné predmety, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskeho štúdia;

b)   ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí jeden cudzí jazyk. V prijímacom teste vyplní len 20 otázok z  cudzieho jazyka, ktorý si zvolil. Výber a poradie cudzích jazykov uchádzač uvedie na  titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ štúdium – magisterské štúdium“.

 

V študijných programoch medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá (v dennej a externej forme)  písomná prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej obsahovej štruktúre:

a)    60 otázok z odboru medzinárodné vzťahy v slovenskom jazyku obsahovo zameraných na povinné predmety, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskeho štúdia;

b)   ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí dva cudzie jazyky. V prijímacom teste vyplní len po 20 otázok z dvoch jazykov, ktoré si zvolil. Výber a poradie cudzích jazykov uchádzač uvedie na  titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ štúdium – magisterské štúdium“.

 

O prijatí uchádzača rozhoduje prijímacia komisia na základe umiestnenia uchádzača v absolútnom poradí podľa počtu získaných bodov z kombinovaného všeobecnovedomostného testu.

Výsledky prijímacej skúšky sú zverejňované na internetovej stránke a informačnej tabuli fakulty v deň jej konania.

 

Školné za externé magisterské štúdium je 1.250,-- € ročne.