print

Možnosti kognitívnej analýzy bezpečnostných hrozieb na sociálnych sieťach v kybernetickom priestore

Informácie o projekte

MŠVVaŠ SR

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.
JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD.
PhDr. Michal Dobrík, PhD.
PhDr. Dávid Kollár, PhD.
Mgr. Dominika Trubenová
Mgr. Martin Čapliar

Hlavným cieľom predkladaného projektu VEGA s názvom „Možnosti kognitívnej analýzy bezpečnostných hrozieb na sociálnych sieťach v kybernetickom priestore“ je skúmanie nových možností vyhľadávania bezpečnostných hrozieb v obrovských dátových úložiskách, ktoré každodenne vytvárajú účastníci diskusií a interakcií na sociálnych sieťach a weboch, vyhľadávať väzby a kľúčových skrytých ovplyvňovačov verejnej mienky, tvorcov nebezpečných hoaxov a dezinformácií, či už reálnych alebo robotických, príp. masívne zdroje nenávistných správ a siete ich definovaných šíriteľov (trollov), tvorcov a zámerných šíriteľov nových foriem virtuálneho terorizmu napr. vo forme vydierania šifrovaním ransomware. Pomocou automatizovaných kognitívnych prístupov t.j. s využitím rôznych kombinácií kľúčových tém, slov, rozpoznávania nálady, pozitívnemu resp. negatívnemu prístupu v správe príp. sarkazmu a aj pomocou histórie príspevkov zadefinovať vedecké závery a odpovede na nasledujúce vedecké hypotézy:
1. Propaganda a dezinformácie šírené v kybernetickom priestore v súčasnosti sú vážnou bezpečnostnou hrozbou pre Slovenskú republiku.
2. Oboje sú šírené najmä vedomým a organizovaným spôsobom v sociálnych sieťach v kybenetickom priestore.
3. Prostredníctvom sofistikovanách kognitívnych softvérových systémov na analýzu sociálnych sietí možno zistiť aktérov a ich prepojenia a určiť tak na škále mieru pravdepodobnosti, že sa jedná o koordinovanú činnosť s cieľom ovplyvniť správanie obyvateľstva.
4. Metódy a postupy v oblasti analýzy sociálnych sietí sú kvôli interdisciplinarite tejto vedeckej oblasti aplikovateľné na analýzu bezpečnostných hrozieb súvisiacich so šírením propagandy a dezinformácií v kybernetickom priestore.
5. Prostredníctvom komplexných softvérových riešení je v súčasnosti možné identifikovať bezpečnostné hrozby a hlavných ovplyvňovačov (key influencers) na sociálnych sieťach v kybernetickom priestore, ktorí šíria dezinformácie a propagandu so zameraním na Slovensko.

=