print

Post-demokracia ako proces hľadania novej kvality demokracie

Informácie o projekte

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Mgr. Lenka Štefániková, PhD.
Mgr. Gabriela Mikulová
Mgr. Michal Klučiarovský

Post-demokracia je najčastejšie považovaná za deformáciu pôvodnej idey demokracie a jej jednotlivých oporných stĺpov v podobe liberálnej demokracie, realizovanej prostredníctvom uplatňovania zastupiteľského princípu vládnutia. Samotný autor tohto pojmu C. Crouch považuje post-demokraciu za postupné nahradzovanie právneho štátu a parlamentnej demokracie štruktúrou lobujúcich mocenských skupín, ktorých cieľom je prostredníctvom vyjednávania presadiť také pravidlá hry, ktoré sú výhodné pre najmocnejšie ekonomické zoskupenie. Zjavná kríza rôznych stránok liberálno-demokratického politického systému, vyvolaná predovšetkým zásadnou zmenou v horizontálnej a vertikálnej štruktúre priamych a nepriamych aktérov procesu politického rozhodovania, nemusí automaticky znamenať koniec tradičného modelu demokracie, naopak, môže viesť k nachádzaniu a ustanoveniu novej kvality demokracie, čo tvorí aj jadro výskumného zámeru.

=