print

Transformácia bezpečnostného prostredia: aplikácia skúseností štátov Vyšehradskej štvorky na príklade Ukrajiny

Informácie o projekte

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.
PhDr. Dagmar Nováková, PhD.
Mgr. Lucia Husenicová, PhD.
Mgr. Dávid Kollár, PhD.
Mgr. Dominika Trubenová

Stredná Európa, v našom ponímaní len štáty V4, prešla od skončenia studenej vojny výraznou transformáciou vo všetkých oblastiach existencie a fungovania spoločnosti, vrátane bezpečnostného prostredia. Transformačný proces celkovo determinovala snaha integrovať sa do euroatlantických štruktúr, EÚ a NATO. Skúsenosť s transformáciou z nedemokratického režimu môže slúžiť ako príklad pre iné štáty, ktoré prechádzajú podobnými procesmi. Štáty v medzinárodných vzťahoch musia čeliť záujmom iných štátov, hlavne mocností. Rozhodujúcim faktorom v prípade Východnej Európy je práve susedstvo jednej z mocností. Projekt sa zameriava na možnosti transferu skúseností štátov V4 na iné štáty, najmä vo Východnej Európe. Projekt identifikuje kľúčové oblasti transformácie ovplyvňujúce bezpečnostné prostredie štátu a vytvorí zoznam faktorov aplikovateľných na štáty ktoré prechádzajú transformáciou, so zameraním na Ukrajinu. Zároveň bude zohľadňovať dynamiku vývoja situácie v tomto štáte, vzhľadom na prebiehajúci konflikt.

=