print

Vytvorenie národného systému stratégie posudzovania a riadenia bezpečnostných rizík

Informácie o projekte

doc. Mgr. Dr. Vladimír Blažek, CSc.
prof. PhDr. Ján Buzalka, CSc.
JUDr. Miroslav Brvnišťan, PhD.
PhDr. Michal Dobrík, CSc.
doc. Ing. Karol Fabián, CSc.
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
doc. PhDr. Janka Lasicová, PhD.
PhDr. Peter Zsoldos

Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom interdisciplinárne vedeného dialógu a transferu poznatkov medzi akademickými vedecko-výskumnými inštitúciami, organizáciami tretieho sektora, subjektmi podnikateľského sektora a ústrednými orgánmi štátnej moci podporiť vytvorenie národného systému posudzovania, kategorizovania a manažmentu bezpečnostných rizík v záujme ochrany národných záujmov Slovenskej republiky. Parciálnym cieľom projektu bola koordinácia výskumu v oblasti bezpečnostnej politiky so zameraním na vytvorenie systémového prístupu riadenia rizík.

=