Publikačná a edičná činnosť

Edičnú a vydavateľskú činnosť na UMB od 1. októbra 2013 zabezpečuje novovzniknuté Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, ktoré vydané publikácie zároveň propaguje a predáva prostredníctvom e-predajne (http://publikacie.umb.sk/) a u jej zmluvných partnerov. Proces edičného spracovania, tlače, predaja a propagácie publikácií upravuje Metodické usmernenie vydavateľstva Belianum

 Plán edičnej činnosti FPV a MV na rok 2016

Názov, autor publikácie

Publikácia

Politické vedy 1-4/2016

časopis

Bezpečnostné fórum 2016 - I., II.  zväzok

zborník

Interpolis´15 - zborník príspevkov

zborník

Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

Introduction to European Integration

Štulajter, M., Olejárová, B., Slobodníková, I., Rýsová, L.

skriptá

Percepcie politického a vojenského významu jadrových zbraní v zahraničnej a bezpečnostnej politike USA

Terem, P.

monografia

Dejiny Slovenska v 20. storočí

Syrný, M.

učebnica

Rozvojové procesy v regiónoch a regionálny rozvoj v slovenskej republike

Rýsová, L., Dobrík, M., Krempaská, L.

učebnica

Politické dejiny štátov V4

Holubová, M.

monografia

Flexibilná exogénna integrácia a integrácia vyššieho rádu v Európe

Kosír, I.

monografia

Desať rokov zahraničnej politiky SR v rámci vonkajšej činnosti SR a jej perspektívy

Terem, P., Rýsová, L. a kol.

monografia

VEGA

History of the USA

Benčeková, M.

učebnica

Ruský politický systém a médiá v procese transformácie

Koperová, E.

monografia

Médias et globalisation

Rouet, G., Rošteková, M.

monografia

Katedra politológie

Kontrola ako záruka zákonnosti a ústavnosti vo výkone verejnej správy

Kováčová, E.

učebnica

Teoretické koncepcie multikulturalizmu

Škutová, D.

monografia

Krízové javy modernej demokracie

Štefániková, L.

monografia

Územná fragmentácia obcí v podmienkach Slovenskej republiky a jej dosahy

Kováčová, S.

monografia

Politická filozofia pre študentov medzinárodných vzťahov

Škutová, D.

učebnica

The System of Government and Slovakian Democracy

(Ondria, P., Kováčik, B.)

monografia

Teória a prax zlyhávajúcich štátov v kontexte národnej a medzinárodnej bezpečnosti

Spišiaková, L.

monografia

Katedra bezpečnostných štúdií

Základné teoretické východiská pre štúdium geopolitiky

Kazanský, R., Ivančík, R.

učebnica

Konštruktivistické bezpečnostné štúdie: subsaharská Afrika

Marko, J.

monografia

Terorizmus – Globálna bezpečnostná hrozba

Ušiak, J., Ivančík, R.

učebnica

Realizmus ako teória medzinárodných vzťahov

Husenicová, L., Šinkovičová, M.

Skriptá

Vybrané otázky informačnej bezpečnosti

Fabián, K.

učebnica

 

Publikácie vydané v roku 2015 na FPV a MV UMB

Por. č.

Názov, autor publikácie

Zaradenie

 

1.

Politické vedy 1/2015

Č

2.

Politické vedy 2/2015

Č

3.

Politické vedy 3/2015

Č

4.

Politické vedy 4/201

Č

5.

Bezpečnostné fórum 2015 - I. zväzok

Z

6.

Bezpečnostné fórum 2015 - II. zväzok

Z

7.

Interpolis´14 - zborník abstraktov

Z

8.

Interpolis´14 - zborník príspevkov

Z

Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

9.

100 rokov ticha. Arménska genocída

Chuguryan, V.

M

10.

Jozef Lettrich. Publicistika (1945-1948). Články, prejavy, rozhovory

Syrný, M., Guba, I.

OP

11.

Od Cateau-Cambrésis po Versailles

Holubová, M.

M

12.

Vybrané otázky diplomatického práva

Rosputinský, P.

učebnica

13.

Deutsch in der Politikwissenschaft

Rusnáková, A.

učebnica

Katedra politológie

14.

Syntetické a analytické mechanizmy demokratickej transformácie

Koper, J., Klinčáková, G., Kľučiarovský, M.

M

Katedra bezpečnostných štúdií

15.

Teoretické východiská skúmania konfliktov

Kazanský, R, Ivančík, R.

učebnica

16.

Literární a filmové dystopie pohledem politické vědy

(Naxera, V., Stulík, O., Bílek, J.)

M

 

Návrh edičnej komisie k vydaniu skrípt

Metodické usmernenie Vydavateľstva Belianum

Štatút Belianum

Zásady edičnej činnosti UMB

Zásady edičnej činnosti na FPV a MV UMB

Vedecký redaktor

 

Vyhľadávanie v publikáciách
Aktuálne problémy teórie medzinárodných vzťahov a teórie politiky.

Aktuálne problémy teórie medzinárodných vzťahov a teórie politiky. (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu a FPVaMV UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2005ISBN:80-8083-209-9

-

Base du lexique français de l’Union européenne
Bezpečnostná politika Slovenskej republiky a vybrané bezpečnostné dokumenty
Comparative Politicsof the Czech Republic, Poland and Hungary
Deutsch in der Politikwissenschaft
Dimenzie občianstva Európskej únie
Diplomacia v ére globalizácie

Diplomacia v ére globalizácie (Zborník)

Autor/Kolektív:Erik Pajtinka, Peter Rosputinský (eds.)
Vydavateľstvo:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2011ISBN:978-80-557-0320-6

Zborník z konferencie k 50. výročiu prijatia Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch.

Ekonómia a hospodárska politika v ekonomike SR a ČR
Ekonomická demokracia. Dejiny, teória a prax
Foreign Policy of the Slovak Republic

Foreign Policy of the Slovak Republic (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:Kaščáková Dominika, Mgr., Vlček Dalibor, doc. PhDr., CSc.
Vydavateľstvo:Kamil Mařík - Professional Publishing, Praha
Rok vydania:2012ISBN:978-80-7431-096-6

Publikácia v anglickom jazyku informuje čitateľa o vývoji a základných charakteristikách slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Géopolitiques. Des théories imperiálistes à la critique de ľ hégémonie
History of Great Britain
History of the United States
HUMAN FORUM 2016
International Organisations. Definitions, Classifications and Activities in the Field of Human Rights Protections
INTERPOLIS´12

INTERPOLIS´12 (Zborník)

Autor/Kolektív:Kollár Aleš, Mgr., Bolfová Petra, Mgr., Tichá Karolina, Mgr.
Vydavateľstvo:Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0518-7

Zborník abstraktov z IX. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 9. novembra 2012

INTERPOLIS´16

INTERPOLIS´16 (Zborník)

Autor/Kolektív:Kolektív autorov
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2016ISBN:978-80-557-1249-9Stiahnuť publikáciu:

Zborník vedeckých prác

Interpolis'07

Interpolis'07 (Zborník)

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:PAMIKO s.r.o.; Ústav vedy a výskumu; FPVaMV UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2007ISBN:978-80-85660-07-4

-

Introduction to European Integration
Introduction to International and European Law