Publikačná a edičná činnosť

Edičnú a vydavateľskú činnosť na UMB od 1. októbra 2013 zabezpečuje novovzniknuté Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, ktoré vydané publikácie zároveň propaguje a predáva prostredníctvom e-predajne (http://publikacie.umb.sk/) a u jej zmluvných partnerov. Proces edičného spracovania, tlače, predaja a propagácie publikácií upravuje Metodické usmernenie vydavateľstva Belianum

 

Návrh edičnej komisie k vydaniu skrípt

Metodické usmernenie Vydavateľstva Belianum

Štatút Belianum

Zásady edičnej činnosti UMB

Zásady edičnej činnosti na FPVaMV UMB

Vedecký editor - stanovisko

Vyhľadávanie v publikáciách
TALIANSKO. Vybrané kapitoly z politiky, straníckeho systému a politickej komunikácie

TALIANSKO. Vybrané kapitoly z politiky, straníckeho systému a politickej komunikácie (Vedecká monografia)

Autor/Kolektív:PRANDO, Patrizia - ŠUŠA, Ivan
Vydavateľstvo:Banská Bystrica : FPVaMV UMB, 2012. 130 s.
Rok vydania:2012ISBN:978-80-557-0348-0

anotacia

Teoretické východiská skúmania konfliktov
Teória a prax verejnej správy v podmiekach Slovenskej republiky
Územná fragmentácia obcí v podmienkach Slovenskej republiky a jej dosahy
Voda ako bezpečnostný fenomén
Vojenská regrutácia v súčasnom svete. Branná povinnosť a jej uplatnenie
Vybrané otázky diplomatického práva
Vybrané otázky kybernetickej bezpečnosti
Vývinová psychológia

Vývinová psychológia (Vysokoškolská učebnica)

Autor/Kolektív:Jitka Oravcová
Vydavateľstvo:Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012ISBN:978-80-8083-937-6

Vývinová psychológia

Význam a úlohy športovej diplomacie
Z dejín normatívnej politickej teórie. Od Platóna po Rawlsa
Zahraničná politika Spolkovej republiky Nemecko po roku 1990
Základné teoretické východiská pre štúdium geopolitiky
Základy teórie a praxe diplomacie
Záujmové skupiny v teórii politiky
Zlyhávajúce štáty a islamský terorizmus