print

ŠVOČ

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

v akademickom roku 2017/2018

Dňa 19. apríla 2018 sa konalo fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Porota sa uzniesla na nasledovnom poradí na prvých troch miestach:

  1. Bc. Andrej Mikyška (Hybridná vojna ako novodobý fenomén: Analýza protizápadnej propagandy v určených štátoch a možné ponaučenia do budúcnosti)
  2. Bc. Andrej Kolárik (Náboženské menšiny vo vybraných krajinách Blízkeho Východu: Egypt a Irak)
  3. Petra Karasková (Vplyv automobilovéh priemyslu na postavenie Slovenskej republiky vo svetove ekonomike)

Víťazom úprimne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za snahu a prácu navyše.

 

1. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ MEDZIFAKULTNEJ SÚŤAŽE ŠVOČ NA FSV UCM V TRNAVE

S podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydavateľstva NIKARA, portálu Veda na dosah, vedeckých časopisov Politické vedy, Slovak Journal of Political Sciences, Slovak Journal of Public Policy and Public Administration a Slovenskej spoločnosti pre verejnú správu pri SAV sa dňa 3.5.2018 na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konal 1. ročník celoslovenskej medzifakultnej súťaže ŠVOČ 2018 za účasti 13 študentov z 8 univerzitných pracovísk - Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedry politológie a Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, Filozofickej fakulty Univerzity K. Filozofa v Nitre, Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a  Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.     

Komisia v zložení – prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (FF UKF Nitra), doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. (TnUAD), doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. (FPV a MV UMB), doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (FSV UCM), PhDr. Miroslav Fečko, PhD. (UPJŠ Košice) a Ing. Leonid Raneta, PhD. (FMV EU) rozhodla o nasledovnom umiestnení:          

  1. miesto: Mária Hrubšová (KSSP FSV UCM)          Canisterapia a jej význam v sociálnych službách
  2. miesto: Andrej Mikyška(FPV a MV UMB)          Hybridná vojna ako novodobý fenomén: Analýza protizápadnej propagandy v určených štátoch a možné ponaučenia do budúcnosti
  3. miesto: Mátyás Szuri (KPEŠ FF UKF)                 Extrémizmus v nových médiách

Nášmu študentovi Bc. Andrejovi Mikyškovi srdečne blahoželáme za reprezentáciu a výnimočné umiestnenie v celoslovenskom kole.

Prílohy ku stránke: