Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

FPV a MV UMB & Študentská rada FPV a MV UMB vyhlasujú súťaž ŠVOČ v akademickom roku 2018/2019:

Nahlasovanie tém ŠVOČ

1.3.2019

(Referát pre vedu, výskum a rozvoj, č. d. 326)

e-mail: andrea.luptakova@umb.sk

Odovzdanie súťažných prác

22.3.2019

(Referát pre vedu, výskum a rozvoj, č. d. 326)

Konanie súťaže

10.4.2019     

(Centrum krízového riadenia)

Prečo sa zapojiť:

  • Motivujúce finančné ocenenie najúspešnejších prác
  • Bodové zvýhodnenie pri prideľovaní internátu, výberovom konaní na mobility Erasmus a odborné stáže
  • Prví traja umiestnení postúpia do národného kola ŠVOČ organizovaného v spolupráci s Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Bližšie info: www.fpvmv.umb.sk a na referáte pre vedu, výskum a rozvoj (č. d.  326, p. Luptáková), resp. Študentská rada FPV a MV UMB

 
Prílohy ku stránke:

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela