print

Vplyv EÚ a NATO na európsku a globálnu stabilitu a ich význam pre bezpečnosť Slovenskej republiky

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Milé študentky a milí študenti!

Odborné  texty „Vplyv  EÚ a NATO na európsku a globálnu stabilitu a ich význam pre bezpečnosť  Slovenskej republiky“,  v podobe online série študijných materiálov, sú výstupom projektu Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB,  finančne podporeného Ministerstvom zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky (projekt  MVZP/2016/26). Cieľom projektu bolo  pripraviť učebné texty,  ktoré identifikujú kľúčové oblasti diskurzu vývoja medzinárodných vzťahov, globálnej a európskej bezpečnosti, dôležitých pre smerovanie zahraničnej politiky SR. Úsilie o zlepšenie dostupnosti aktuálnych tém európskej a globálnej bezpečnosti relevantné pre SR ako člena NATO a EÚ  je prirodzenou reakciou na ich  absenciu vo vzdelávacom procese. Ich význam spočíva v sprostredkovaní poznatkov  nevyhnutných pre porozumenie úlohy a vplyvu spoločenstva demokratických štátov na stabilitu vo svete a pre podporu aktívneho a zodpovedného pôsobenia SR  v EÚ a v NATO.

Primárnou cieľovou skupinou  sú študenti vysokých škôl  študujúci študijné programy v oblasti humanitných a spoločenských vied (medzinárodné vzťahy, politológia, európske štúdie, bezpečnostné štúdie, verejná politika a verejná správa, učiteľské smery : história, náuka o spoločnosti, geografia, cudzie jazyky), študenti  stredných škôl, učitelia  dejepisu, náuky o spoločnosti, občianskej náuky  a geografie na základných a stredných školách, vysokoškolskí učitelia zameraní na prípravu a tvorbu učebných materiálov pre základné a stredné školy.

Súčasťou autorského kolektívu sú vysokoškolskí pedagógovia pôsobiaci na  Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, GLOBSEC Academy Centre Banská Bystrica,  Fakulte humanitných a prírodných vied a Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, Prírodovedeckej fakulte Ostravskej univerzity.

Učebné texty, ktoré Vám ponúkame, predstavujú skromný príspevok k vyplneniu nedostatočného odborného pokrytia dynamického vývoja medzinárodného prostredia  v aktuálnej ponuke pre študentov stredných a vysokých škôl. Autori jednotlivých  kapitol  sa snažili nie len o vypracovanie objektívneho  a informačne bohatého materiálu, ale  aj o poskytnutie podnetov a inšpirácií pre samostatnú prácu študentov, rozvoj kritického myslenia a kreativity. Značné úsilie je  venované prepojeniu vedomostí s myslením a kognitívnymi funkciami. Sledujúc rozvoj všetkých dimenzií kognitívnych procesov : rozvoj pamäti, pochopenia/porozumenia, aplikačných schopností, analytických schopností, hodnotiaceho myslenia a tvorivosti, sa autorský kolektív  snaží zrozumiteľným spôsobom priblížiť  zložitosť a komplexnosť sveta, v ktorom žijeme. Jednotlivé témy sú pripravené  v terminologicky prijateľnej forme pre študentov cieľových skupín, súčasťou textov sú otázky na samostatnú alebo skupinovú prácu, linky na dôveryhodné zdroje informácií, štatistické údaje, tabuľky, grafy, diagramy, mapy a pod., ako aj metodické usmernenia pre vyučujúcich.

Veríme, že prostredníctvom čítania  a kreatívneho využívania učebných textov získa  mladá generácia nové poznatky a schopnosti, ktoré prispejú k vyššej úrovni porozumenia pôsobenia Slovenskej republiky v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii.

 

Prof. PhDr. Peter Terem, PhD.
garant  projektu
vedúci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie
FPVaMV UMB
Banská Bystrica