Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Habilitačné konanie

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici má právo konať habilitačné a vymenúvacie konanie bez časového obmedzenia v odboroch Medzinárodné vzťahy a Politológia.

POSÚDENIE MATERIÁLOV UCHÁDZAČA 

Postup a požiadavky pre uchádzačov o habilitačné konanie (platné od 24.3.2015)

Podanie žiadosti

Každý uchádzač o habilitačné konanie pred podaním žiadosti predloží prodekanovi pre vedeckovýskumnú činnosť, resp. na referát pre VVČ a DrŠ vedecko-pedagogickú charakteristiku (VPCH, príloha č. 1 k Smernici č. 1/2013) + prílohy f) až l). 

Externý uchádzač

Externý uchádzač z inej vysokej školy v SR alebo zo zahraničia predkladá okrem VPCH s prílohami na posúdenie aj:

  • 1 originál monografie, ktorú publikoval,
  • zoznam vedených bakalárskych a diplomových prác minimálne za posledné 3 roky (meno študenta, téma práce, odbor štúdia),
  • písomná informácia o preukázaní spolupráce s FPVaMV UMB v Banskej Bystrici v oblasti pedagogickej, publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti.

Posudzovanie

Po doručení týchto materiálov prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť postúpi materiály uchádzača na posúdenie Rade garantov, ktorá pozostáva z garanta a spolugarantov odboru, v ktorom sa uchádza o habilitačné konanie, prodekana pre vedu a výskum a prodekana pre štúdium.

Rada garantov rozhodne, či uchádzač spĺňa, resp. nespĺňa kritériá, o čom informuje predsedu vedeckej rady.

Žiadosť na habilitačné konanie

Ak uchádzač spĺňa kritériá, môže predložiť žiadosť o začatie habilitačného konania a ostatné dokumenty v zmysle smernice UMB č. 1/2013 o postupe získavania vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zbierka zákonov 246/2019 Nová vyhláška o habilitačnom a inauguračnom konaní Veľkosť: 547.4 kB Formát: pdf Dátum: 28.7.2022
Smernica č. 1/2013 o postupe získavania titulov docent a profesor na UMB v Banskej Bystrici Veľkosť: 134.5 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Kkritéria medzinarodné vztahy politológia schválené Vedeckou radou UMB v Banskej Bystrici 24.4.2014 Veľkosť: 29.5 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Príloha č. 1 k Smernici UMB v Banskej Bystrici č.1 /2013 Veľkosť: 34.5 kB Formát: doc Dátum: 28.7.2022
Príloha č. 2 k Smernici UMB v Banskej Bystrici č. 1/2013 Veľkosť: 52.5 kB Formát: doc Dátum: 28.7.2022
Príloha č. 3 k Smernici UMB v Banskej Bystrici č. 1/2013 Veľkosť: 32.5 kB Formát: doc Dátum: 28.7.2022
Prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov habilitácia Veľkosť: 15.1 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Prehľad realizovaných výskumných úloh Veľkosť: 16.7 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Zoznam výstupov pre prax Veľkosť: 16.1 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Zoznam ďalších preukazateľných ohlasov na vedeckú a odbornú činnosť habilitácia Veľkosť: 16.7 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Návrh tém habilitačnej prednašky Veľkosť: 15.9 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Smernica č. 12/2011 o záverečných rigoróznych a habilitačných prácach na UMB v Banskej Bystrici s prilohami Veľkosť: 487.8 kB Formát: pdf Dátum: 28.7.2022