Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dizertačná skúška

DIZERTAČNÁ SKÚŠKA sa na FPVaMV UMB realizuje v súlade s ustanoveniami:

 

Dizertačnou skúškou sa preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť na základe aplikácie vedeckých metód v oblasti výskumu a vývoja.

 

DIZERTAČNÁ SKÚŠKA JE ŠTÁTNOU SKÚŠKOU.

 

Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je splnenie povinností stanovených v študijnej časti odporúčaného študijného plánu doktoranda.

Vykonaním dizertačnej skúšky sa uzatvára študijná časť doktorandského štúdia.

 

Doktorand predloží prihlášku na dizertačnú skúšku na referáte pre vedu a výskum v súlade s harmonogramom štúdia na daný akademický rok.

Referát prijme prihlášku na dizertačnú skúšku a potvrdí jej prevzatie:

  • ak doktorand priložil k prihláške vypracovanú písomnú prácu (projekt dizertačnej práce), ktorá obsahuje ciele dizertačnej práce, teoretické a metodologické východiská, predstavenie súčasného stavu riešenia spracúvanej témy, zvolenú metodiku, výskumné zameranie a štádium rozpracovanosti dizertačnej práce
  • a ak školiteľ písomne odporučil písomnú prácu (projekt) a navrhol oponenta písomnej práce.

Na základe návrhu školiteľa zašle referát fakulty písomnú prácu oponentovi. Oponent vypracuje písomný posudok k dizertačnej práci najneskôr do 4 týždňov odo dňa doručenia práce na referát pre vedu a výskum.

 

Obsahom dizertačnej skúšky je:

  • rozprava k písomnej práci, ktorá sa predkladá na dizertačnú skúšku
  • zodpovedanie pripomienok z oponentského posudku písomnej práce
  • preukázanie teoretických vedomostí doktoranda so zameraním na oblasti výskumu súvisiaceho s vedeckou profiláciou doktoranda

 

Dizertačná skúška sa hodnotí známkou.

 

Doktorand musí vykonať dizertačnú skúšku v riadnom termíne:

  • v prípade študentov dennej formy štúdia najneskôr do 18 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium
  • v prípade študentov externej formy štúdia najneskôr do 24 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium

Presný termín, čas a miesto konania dizertačnej skúšky stanoví predseda komisie po dohode s ostatnými členmi komisie.

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže doktorand písomne požiadať dekana fakulty o predĺženie termínu na vykonanie dizertačnej skúšky. Dekan fakulty vyhovie/nevyhovie žiadosti doktoranda v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, o čom je doktorand písomne vyrozumený.

 

Ak študent nebol úspešný na dizertačnej skúške v riadnom termíne, musí ju vykonať v jednom opravnom termíne:

  • v prípade študentov dennej formy štúdia najneskôr do 24 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium
  • v prípade študentov externej formy štúdia najneskôr do 30 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže doktorand písomne požiadať dekana fakulty o predĺženie termínu na vykonanie opravného termínu dizertačnej skúšky. Dekan fakulty vyhovie/nevyhovie žiadosti doktoranda v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, o čom je doktorand písomne vyrozumený.

 

Ak študent neuspeje na dizertačnej skúške v riadnom a ani v opravnom termíne, je zo štúdia vylúčený.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Smernica č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu na UMB Veľkosť: 373.9 kB Formát: pdf Dátum: 25.11.2022