Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Profesijná charakteristika

Vedecko-výskumná činnosť - profil

Všeobecná a odborná frazeológia z komparatívneho aspektu, odborný španielsky jazyk,  terminológia, interkultúrna komunikácia v ŠJ, obchodné rokovania v ŠJparemiológia, interkomprehenzia.

Doktorandské štúdium, Filozofická fakulta UK, Bratislava 2010. Odbor 71-19-9 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín,  Špecializácia: Romanistika 

Magisterské štúdium, Filologická fakulta UMB v Banskej Bystrici  2003. Odbor: tlmočník, prekladateľ. Špecializácia:  Španielsky jazyk a kultúra, Taliansky jazyk a  kultúra 

Priebeh doterajšej praxe

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica        

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov október 2016

Oddelenie medzinárodnej komunikácie

Ekonomická fakulta UMB, september 2003 – september 2016, Katedra odbornej jazykovej komunikácie. Odborná asistentka španielskeho a talianskeho jazyka

Filozofická fakulta UMB, september 2015 - súčasnosť. Katedra romanistiky

Fakulta humanitných vied UMB. Katedra romanistiky september 2006- jún 2008

Technická univerzita vo Zvolene, september 2005 – 2007. Inštitút cudzích jazykov

Najvýznamnejšie doteraz publikované práce

Vysokoškolská učebnica:

Kubeková, J. – Cervantes Bonet, P.M. 2016: De prácticas en España. 2. doplnené vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-8168-352-7

Kubeková, J. – Cervantes Bonet, P.M. 2013: De prácticas en España. Bratislava: Iura Edition, 2013. ISBN 978-80-8078-612-0  

Skriptá

CHOVANCOVA, K., KŘEČKOVÁ, V., KREŠÁKOVÁ, V., KUBEKOVÁ, J., MEŠKOVÁ, Ľ., ROSENBAUM, CH., ROSENBAUM FRANKOVÁ, L., SCHMITT, F., ZÁZRIVCOVNÁ, M.: Multilingválne spracovanie informácií: interkomprehenzia v cudzích jazykoch. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum , 2015 . - 92 s.

Články:

MEŠKOVÁ Ľ., Kubeková, J.: Difficulties in Translating Terminological Phrasemes in Economic Print Media from French, Spanish and English into Slovak – a Contrastive Approach. In: Journal of social sciences. - Vol. 11, no. 3 (2015), pp. 304-316. - : [s. l.] : [s. n.], 2015

Kubeková, J., Cervantes Bonet M.P. 2014: Adquisición de los conocimientos culturales en la enseñanza de EFE. In: Anuario de estudios filológicos XXXVII/2014. - Vol. 37 (2014), pp. 107-116

Kubeková, J., Cervantes Bonet M.P. 2013: Los estereotipos como punto de partida para la eseñanza de la comunicación intercultural. In: Acta liguistica Nº 9. Banská Bystrica: Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0593-4

Kubeková, J. 2013: Las paremias provenientes de la Biblia en la lengua eslovaca y española. In: Parémiologie. Paris: Benayoun, Kübler, Zouogbo (eds.), 2013. ISBN 979-10-91467-44-5

Kubeková, J. - Cervantes Bonet, M. P. 2011: Sonda do štúdia odborného jazyka na vysokej škole s ekonomickým zameraním.In: Jazykové vzdělávání v ekonomických oborech a jeho cílové úrovně podle SERR pro jazyky.  Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. ISBN  978-80-210-5495-0 

Kubeková, J. - Cervantes Bonet, M. P. 2011:Korelácia medzi osvojovaním cudzieho odborného jazyka a tvorbou didaktických materiálov. In: Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2011. ISBN 978-80-228-2240-4

Izáková, K. - Kubeková, J. 2011:Komparácia bankopoistných produktov materskej a dcérskej spoločnosti. In: Acta aerarii publici vedecky časopis EF UMB v Banskej Bystrici, ročník 8, číslo 1, 2011. ISBN 1336-8818 

Izáková, K. - Kubeková, J. 2011:  Komparácia bankopoisťovníctva v SR a v Taliansku. In:Finančné trhy, Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, 2011. ISSN: 1336-5711

Kubeková, J., Klímová, K.2007: Destreza cultural en la enseñanza de lenguas extanjeras. In: Acta liguistica Nº 6. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici. 

Kubeková, J. – Fernández Corbacho, A. 2006: Aprendemos a negociar. Una propuesta metodológica. Internetová stránka Ministerstva školstva a vedy Španielského kráľovstva. Biblioteca virtual. https://www.mec.es/redele/Biblioteca2006/concurso/concurso.shtml

Kubeková, J. – Fernández Corbacho, A. 2006: Aprendemos a negociar. In :Sborník prací: Odborný jazyk na vysokých školách II. Česká zemědelská univerzita v Praze, 2006, s. 47-50

Konferencie:

III Giornata di studi internazionali dell'Associazione Phrasis. Università degli studi di Firenze. 2016

II Giornata di studi internazionali dell’Associazione Phrasis. Fraseologia e pariemiologia: passato, presente e futuro. Università degli Studi di Cagliari. 16.-18. 9. 2015.

Universitè Paris-Sorbonne. Francúzsko, september 2014. Názov príspevku: Comparación de dos corpus fraseológicos en los diarios italianos.

I Giornata di Studi Internazionali dell’Associazione Phrasis. Congresso internazionale di fraseologia e paremiologia. Università degli studi Verona. Paese che vai, usanza che trovi. Riflessioni su fraseologia e paremiologia. Taliansko 20.2. – 22.2. 2014. Univerzità degli studi di Verona, Associazione Italiana Phrasis. Názov príspevku: Espressioni idiomatiche negli articoli economici in lingua italiana.

Colloque international de parémiologie. Univerzitè Paris Diderot.  Francúzsko 29.6. – 2.7. 2011. Názov príspevku : Las paremias procedentes de la Biblia en la lengua eslovaca y española.

Medzinárodná konferencia v Brne. Ekonomicko - správní fakulta, Masarykova univerzita Brno. Máj 2011. Názov príspevku: Sonda do štúdia odborného jazyka na vysokej škole s ekonomickým zameraním. 

Vedecký seminár organizovaný Ústavom cudzích jazykov na Technickej univerzite v Zvolene. Názov vedeckého seminára: Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania. 16. jún 2011. Názov príspevku: Korelácia medzi osvojovaním cudzieho odborného jazyka a tvorbou didaktických materiálov.

Medzinárodná konferencia v Prahe: Odborný jazyk na vysokých školách II.

Česká zemědelská univerzita v Praze, 16. februára 2006. Názov príspevku: La negociación en el aula de ELE.

Medzinárodná konferencia v Brne pod názvom: VII Kultúrny týždeň v Brne, Filozofická fakulta, Masarykovej univerzity v Brne. apríl 2004. Názov príspevku: Španielska a slovenská frazeológia - biblizmy.

Prednáškové pobyty:

Universidad de Salamanca, Španielsko. Departamento de Filología francesa. November 2017.

Universidad de Vic, Barcelona, Španielsko. Facultad de traducción e interpretación. Máj 2016.

Universidad de Baleares, Španielsko. Facultad de turismo.Máj 2015. 

Universidad de Granada, Španielsko. Facultad de traducción e interpretación. Máj 2014. Téma prednášky:Espressioni idiomatiche in lingua italiana

Universidad de Extremadura, Španielsko, Cáceres, Filozofická fakulta. Máj 2013. Téma prednášky: La enseñanza de español en Eslovaquia. La historia de la enseñanza del español: el desarrollo y la situación actual. 

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách, profesijných spoločnostiach 

TermNet - the International Network for Terminology – Rakúsko, Viedeň, od 2007

Phrasis – Associazione Italiana di fraseologia e paremiologia – Taliansko, Univeristà degli studi di Verona, 2014

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách

2004 júl – august študijný štipendijný pobyt, letná škola pre učiteľov španielčiny, Madrid, Španielsko.

2006 júl – august študijný štipendijný pobyt, Università per stranieri, Perugia, Taliansko.

2008  január – marec Taliansko, Miláno: Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia 

Dipartimento di Filologia Moderna. Výskumný pobyt.